16 Ocak 2019 Çarşamba
Anasayfa > HABERLER > Zorunlu Yer Değiştirme İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar

Zorunlu Yer Değiştirme İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar

13.06.2014 17:03 12 14 16 18 yazdır
06/05/2010 tarihinden sonra atanan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlüsüdür. Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü ile ilgili işlemler
Zorunlu Yer Değiştirme İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar
ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
06/05/2010 tarihinden sonra atanan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlüsüdür. Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü ile ilgili işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
1. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi" başlıklı 33. maddesi ikinci fıkrası;
"Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki öğretmenler, her yıl yer değiştirme döneminde özür durumlarının devam ettiğini belgelendiremedikleri takdirde, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik olan sürelerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar." hükümlerine istinaden 06/05/2010 tarihinden sonra öğretmenliğe atanıp daha sonra ilimize özür durumu nedeniyle yer değiştiren öğretmenler özür durumunun devam ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.
2. Özür durumunun devam ettiğini belgelendiren ve belgeyi okul müdürlüğüne bir dilekçe ekinde teslim eden zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin belgelerinin asılları okul müdürlüğünce ilçe milli eğitim müdürlükleri vasıtasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 17/06/2014 tarihine kadar teslim edilecektir.
3. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda MEBBİS kayıtları incelenerek okul müdürlüğünce tespit edilecektir. Ayrıca Bakanlığımızca MEBBİS sistemi üzerinden zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin listesi yayınlanması durumunda ayrıca duyurulacaktır.
4. Öğretmenler başvurularını yapmadan önce "MEBBİS>e-Personel Modülü (Özlük)" kayıtlarındaki özlük ve eş bilgilerini kontrol ederek eksik veya yanlış tespit edilen bilgiler düzeltilecek veya güncellenecektir.
5. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar" başlıklı 30. maddesi:
"(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olduğunu belgelendirenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.
(2) Eşi şehit veya malul gazi olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.
(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerden dolayı 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü altı aydan daha az süresi kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dikkate alınır.
(4)Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi (Bedensel engellilerin ataması) kapsamında atananlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur." hükümlerine göre öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacak veya tamamlamış sayılacaklardır.
6. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi" başlıklı 33. maddesi:
"(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli olanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken sağlık ve eş durumu özründen dolayı hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atananlardan sağlık ve eş özür durumunun devam ettiğini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.
(2)Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki öğretmenler, her yıl yer değiştirme döneminde özür durumlarının devam ettiğini belgelendiremedikleri takdirde, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik olan sürelerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.
(3)Hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü
öğretmenlerden lisansüstü öğrenim görmekte olanların zorunlu çalışma yükümlülükleri
ertelenmez.
(4)Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin aday öğretmen olması durumunda eşinin adaylığı
kaldırılıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.
(5)Başvuruların son günü itibarıyla kendisi ya da eşi askerlik dâhil aylıksız izinli sayılanların zorunlu
çalışma yükümlülükleri bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.
(6)Alanları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim
kurumlarında istihdam imkânı bulunmayanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.
(7)Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet
alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan eşinin, çocuklarının, anne, baba ya da
kardeşlerinden birinin başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içerisinde öldüğünü
belgelendirenlerin istemeleri hâlinde ölümün gerçekleştiği tarihten sonraki ilk yer değiştirme
döneminde zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar ertelenir.
Bunlardan ataması yapılmış olanların atamaları bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar iptal
edilir.
(8)Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da
bu yükümlülüğe tabi olmaması hâlinde öğretmen olan eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğü
ertelenir." hükümlerine göre öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletebileceklerdir.
7. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteletmek isteyen öğretmenlerden aşağıdaki belgeler istenecektir.
Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteletmek için
bakanlığımızın duyurusundaki hususları dikkate alarak aşağıda belirtilen belgeleri başvuru tarihleri arasında
okul müdürlüğüne bir dilekçe ekinde teslim edeceklerdir. Bu belgelerin asılları okul müdürlüğünce ilçe milli
eğitim müdürlükleri vasıtasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Hizmetleri (Atama) Şubesine
elden teslim edeceklerdir.
Eş durumu özrü sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek olanlardan istenecek belgeler;
Öğretmenin eşine dair;
a) Aile kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden alınacaktır.)
b) Eşi öğretmen olup zorunlu çalışma yükümlüsü olmayan tamamlayan ya da muaf olanların durumlarını
gösterir belge (Mebbis ekran çıktısının onaylı örneği),
c) Eşi Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve başvuruların son günü itibarıyla son iki yıl içinde 360
gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge ile bağlı bulunduğu vergi
dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
d) Eşi BAĞ-KUR'lu (1479 sayılı kanununa tabi) olarak çalışan ve başvuruların son günü itibarıyla son iki yıl
içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini ve Bağ Kur borcu olmadığını
gösterir belge ile bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin
faaliyette olduğunu gösterir belge,
e) 360 günlük sigortalılık süresinin hesabında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.
 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.
 Eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son iki yıllık süre
içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.
(askerlik görevi başlamadan en fazla 1 ay öncesi ayrılmış, terhis tarihinden sonra en geç 1 ay içinde
göreve başlamış olması şartıyla.)
 Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan
öğretmen eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.)
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A (kadrolu) ve 4/B (sözleşmeli) maddesi kapsamında çalışanların görev yeri belgesi,
g) 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalıştığını gösterir belge,
h) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalıştığını gösterir belge (TOBB, Odalar vb.),
i) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olduğunu gösterir belge,
Sağlık Durumu Özrü sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek olanlardan istenecek belgeler;
a) Altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu,
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,
c) Aile kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.),
d) Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık kurulu raporunda;
 Öğretmenin görev yaptığı yerden ayrılması hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması,
 Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin ayrıca belirtilmesi gerekir.
 Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." ibaresi bulunanlar,
 Özel eğitim alması gereken çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il millî eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabildiğine dair belge ibraz edecektir.
8. Okul ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli personel, başvuru şartlarını taşımayan öğretmenlerin başvurularını onaylamaları durumunda başvuru sahibi ile birlikte birinci derecede sorumludurlar.
9. Öğretmenlerden Zorunlu hizmet yükümlüsü olup, zorunlu hizmet kapsamına girmeyen okullarda görev yapanlardan 15.09.2014 tarihi itibari ile (3) üç yılını dolduranlar zorunlu hizmet alanına giren okullara atanmak üzere il içi veya il dışı tercih yapmak zorundadırlar. Atanmak üzere tercih yapmayanlar Milli Eğitim Bakanlığınca resen atanacaklardır.
10. Bu durumda olan Öğretmenlere gerekli duyuru okul idaresi tarafından resmi olarak tebliğ edilecek olup, gerekli iş ve işlemleri yapmayan okul idarecileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atama Komsiyonu
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri