16 Ocak 2019 Çarşamba
Anasayfa > HABERLER > SORUŞTURMA AÇILACAK VE İFADE ALINACAKTIR

SORUŞTURMA AÇILACAK VE İFADE ALINACAKTIR

01.08.2016 17:11 12 14 16 18 yazdır
Açığa alınanların ve/veya sonrasında görevden alınanların; yürütmeyi durdurmasız iptal davası açma, emekli olma, inceleme ve soruşturma açılarak ifade verme hakkı devam etmektedir.
SORUŞTURMA AÇILACAK VE İFADE ALINACAKTIR

Açığa alınanların ve/veya sonrasında görevden alınanların; yürütmeyi durdurmasız iptal davası açma, emekli olma, inceleme ve soruşturma açılarak ifade verme hakkı devam etmektedir.  Sadece 10 gün içinde ifade verme ve yürütmeyi durdurmasız dava açma hakkı askıya alınmıştır.


Açığa alınan tüm personele soruşturma açılacak ve ifade alınacak mı? Evet, alınacak, çünkü 31 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 669 sayılı KHK'nın 3. maddesinde; "15/07/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri hakkında ilgili mevzuatında öngörülen soruşturma açma süreleri olağanüstü hal süresince uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.


Bu hükümden hareketle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu" başlıklı 139. maddesindeki; "Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.


Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler."
hükümlerine göre açığa alınan-görevden uzaklaştırılanlara 10 iş günü içinde inceleme ve soruşturma başlatılması şarttı 669 sayılı KHK'nın 3. maddesi ile askıya alınmıştır.


SAVUNMA HAKKINIZ DEVAM ETMEKTEDİR


Ayrıca 23.07.1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Savunma Hakkı" başlıklı 130. maddesindeki; "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.


Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır."
hükümlerine göre inceleme ve soruşturma başlatılarak savunma alınması şarttır.


Dolayısıyla açığa alınan tüm personele inceleme ve soruşturma yapılarak ve ifadesi alınacak olup sadece 10 günlük süre şartı kaldırılmıştır.


AÇIĞA ALINANLARA HANGİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR?


667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler" başlıklı 4. maddesi (f)  bendindeki; f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır." hükümlerince kamu görevlilerine işlem yapılacaktır.


DEĞERLENDİRME KURULU NASIL OLUŞTURULACAKTIR?


667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler" başlıklı 4. maddesi (f)  bendindeki hükümlere göre açığa alınan-görevden uzaklaştırılanların çalıştıkları kurumun en üst yöneticisinin başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği kişiler tarafından oluşturulan bir kurulda değerlendirilecektir.


Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında Bakanın uygun göreceği kişiler tarafından oluşturulan bir kurulda açığa alınan-görevden uzaklaştırılanların durumları değerlendirilecek. Bu kurulun teklifi ve ilgisine göre ilgili bakan onayıyla açığa alınan-görevden uzaklaştırılanlar kamu görevinden çıkarılacaktır.

İl/ilçe müdürünün veya Kaymakam/Vali'nin, FETÖ'ye mensubiyetten veya irtibattan dolayı kamu görevinden çıkarma yetkisi bulunmamaktadır.


DAVA AÇMA HAKKINIZ DEVAM ETMEKTEDİRYine 23.07.2016 tarihli ve 29779 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin "Yürürlüğün durdurulması" başlıklı 10. maddesindeki; "(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez." hükümlerince açığa alma ve akabinde görevden alınma işlemine idari mahkemelerde dava açılabilir sadece bu davalarda yürütmeyi durdurma istenemez.


YARGI KARARI İLE GÖREVİNİZE GERİ DÖNEBİLİR MİSİNİZ?


667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler" başlıklı 4. maddesi 2 fıkrasındaki; "(2) Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır." hükümlerince görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez.


Burada hakkınızda yapılan görevden alınma işlemine açacağınız iptal davasında idare mahkemesi görevden alma işlemi iptal ederse veya red edilip iç hukuk yolları tüketildikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidilmesi ve burada iptal edilmesi halinde görevinize iade edilirsiniz.


Açığa alınan-görevden uzaklaştırılan üyelerimizin Açığa alma-görevden uzaklaştırma işlemine idare mahkemesinde iptal davası açabilirler. Fakat idari davaların bir yıldan fazla sürdüğü göz önünde bulundurularak açığa alma-görevden uzaklaştırma işlemine dava açılması zaten 3 ay içinde hakkınızda bir karara varılacağından bir yıldan fazla sürecek bu şekilde bir davanın açılması mantıksız bir işlemdir.

Eğer yapılacak inceleme-ve soruşturma sonucunda MEB'de kurulan kurulca yapılacak değerlendirme sonunda görevden alma işlemi gerçekleşirse bu işleme iptal davası açılması yerinde bir işlem olacaktır.


ANAYASA MAHKEMESİ BU SÜREÇTE OLUMSUZ KARAR ALDI


Anayasa Mahkemesi  4/8/2016 tarihli, 2016/6 (Değişik İşler) Esas Sayıli ve 2016/12 Karar Sayılı kararı ile 667 sayılı KHK'ya dayanarak 2 üyesini ihraç etmiştir.


Anayasa Mahkemesi 4/8/2016 tarihli, 2016/6 (Değişik İşler) Esas Sayıli ve 2016/12 Karar Sayılı kararı için tıklayınız.

Anayasa Mahkemesi FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle 2 üyesi hakkında ihraç kararı alırken, 667 sayılı KHK'yı yorumladı ve tüm kamu kurumlarına örnek olacak referans gerekçeleri ilgili kararda ve internet sitesinde 09/08/2016 tarihli yayınlanan Basın Duyurusnun aşagıdaki maddeleirnde yayınlamıştır.


Anayasa Mahkemesi 4/8/2016 tarihli, 2016/6 (Değişik İşler) Esas Sayılı ve 2016/12 Karar Sayılı kararı hakkındaki 09/08/2016 tarihli basın duyurusu için tıklayınız.


İşte o gerekçeler;

"30. Buna göre KHK'nın 3. ve 4. maddelerinde öngörülen meslekten veya kamu görevinden çıkarma; adli suç veya disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen diğer yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran "olağanüstü tedbir" niteliğindedir."

"35. Tedbirin uygulanması için mutlaka terör örgütüyle, terör faaliyetleriyle ve bu arada darbe teşebbüsüyle Anayasa Mahkemesi Üyeleri arasında bağ kurulması aranmamış; MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen "yapı", "oluşum" veya "gruplar"la bağ kurulması yeterli görülmüştür."

"36. Diğer taraftan maddeye göre meslekten çıkarma tedbirinin uygulanabilmesi için söz konusu bağın yapıya, oluşuma veya gruba "üyelik" veya "mensubiyet" şeklinde olması zorunlu olmayıp "iltisak" ya da "irtibat" şeklinde olması da yeterlidir."

"37. Son olarak maddede, terör örgütleri veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplar ile üyeler arasındaki bağın "sübut" derecesinde ortaya konulması aranmamıştır. Böyle bir bağın Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca "değerlendirilmesi" yeterli görülmüştür. Buradaki değerlendirme Genel Kurulun salt çoğunluğunda oluşacak bir "kanaati" ifade etmektedir. Kuşkusuz bu kanaat cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak sadece meslekte kalmanın uygun olup olmadığı yönünde bir değerlendirmeden ibarettir."

"38. KHK'nın 3. maddesinde bu kanaate varılabilmesi için belli bir tür delile dayanma zorunluluğu öngörülmemiştir. Bu kanaatin hangi hususlara dayanılarak oluşacağı Genel Kurulun salt çoğunluğunun takdirine bırakılmıştır. Burada önemli olan belli bir kanaate varılırken keyfilikten uzak durulmasıdır."


AYM'nın bu gerekçelerine göre, FETÖ'ye üye olan kamu personeli hakkında sadece bir değerlendirme yapılacaktır. Savunma alma gibi bir uygulama olmayacaktır. FETÖ'yle bağın sübut derecesinde ortaya konulması şartı aranmayacaktır. Değerlendirmeyi yapacak komisyonun kanaati yeterlidir. Bu kanaate varılabilmesi için belli bir tür delile dayanma zorunluluğu da bulunmamaktadır.


Tabi burada AYM çok yakından tanıdığı iki üyesi hakkında karar vermiştir. MEB'de müsteşar başkanlığında kurulacak komisyonun binlerce kişiyi tanıması mümkün değildir. Dolayısıyla bir savunma metni, yönetici ve mesai arkadaşı kanaatlerinin alınması gerekmektedir.


AÇIĞA ALMA İŞLEMİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ-SAVUNMA VERİLEBİLİR Mİ?


Açığa alınan-görevden uzaklaştırılan üyelerimizin görevli oldukları okula şu an için herhangi bir itiraz dilekçesi-savunma vermelerinin bir anlamı yoktur. Yakın bir zamanda MEB'ce inceleme ve soruşturmaların nasıl yapılacağı hakkında açıklama yapılması beklenmektedir. Bir müddet beklenmesi gerekmektedir.


Güncelleme; Bu haber yapıldıktan 3 gün sonra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, açığa alınmalarla ilgili bir an önce soruşturmaların başlatılacağını, doğrudan suçlu olmayanların görevlerine döndürüleceğini söylemiştir.


Güncelleme; Bu haber yapıldıktan 3 gün sonra il milli eğitm müdürlükleri tarafından "Görevden uzaklaştırma bir disiplin cezası olmadığından, devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olduğundan, soruşturma sonucunun beklenilmesi ve itirazların soruşturma sonunda yapılması gerektiğinden itiraz dilekçeleri ile ilgili herhangi bir işlem tesis edilememektedir." açıklamasında bulunulmuştur.


KONUYLA İLGİLİ BASINDA ÇIKAN HABERLER


Doğrudan Suçlu Olmayanlar Görevine Dönecek

"Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da 15 Temmuz sonrası açığa almalarla ilgili bir an önce soruşturmaların başlatılacağı, doğrudan suçlu olmayanların görevlerine döndürüleceği, üyelerle ait verilen listenin de titizlikle inceleneceğini ifade etti.
Yılmaz, Yüksek Disiplin Kurulu'na gelen dosyalarla ilgili de titizlikle davranılacağını, yurt dışına çıkışlarda sadece 15 Temmuz sonrası devam eden soruşturmalarla bağlantısı olanlara izin verilmemesi gerektiği ve bunun çözüleceğini ifade etti Sözcü Gazetesi"


Kriptocu bürokratlara 11 kriterli deşifre planı

FETÖ üyesi bürokratların temizlenmesinde 11 ayrı kriter belirlendi. Kendini gizleyen bürokratın FETÖ bağını ortaya koyacak kriterlerin yanı sıra bürokratın mesai arkadaşları ve komşularına da sorular yöneltilecek. Star Gazetesi"


Suça bulaşmayan FETÖ'cü memur, sözleşmeli olacak

"FETÖ'cülerin devletten temizlenmesi için hızlı kararlar alan hükümet, bu çalışma kapsamında unvanlı ve düz memurlar ile ilgili farklı yöntem uygulayacak. Şube müdürü ve üstü kadrolarda FETÖ ile bağlantısı olanlar devletten atılacak. Sabah Gazetesi"


Açığa alınan memur sağlam delil yoksa hemen atılmayacak

"Operasyonlarda açığa alınan 70 bine yakın memurun tamamı ihraç edilmeyecek. Bakanlar Kurulu'nda sağlam delil yoksa önce 3-4 yıllık 'gri memurluk' takibi yapılması, FETÖ bağı kesinleşirse işten çıkarma önerisi geldi. Habertürk Gazetesi"


12 maddede gizlenen FETÖ'cüler nasıl tespit ediliyor?

"Türkiye gazetesi yazarı Nuri Elibol, gizlenen FETÖ'cülerin 12 maddeyle nasıl tespit edildiğini kaleme aldı. Elibol, "Sadece ihbarlara göre adım atılmıyor. 'Kurunun yanında yaş da yanmasın' diye çok titiz davranılıyor" ifadesini kullandı. http://www.iha.com.tr"


Yine de ben bildiğimi okurum diyenlere işte itiraz, savunma ve dava dilekçesi;


HAKKINDA AÇIĞA ALINMA KARARI VERİLEN VE TEBLİĞ EDİLEN KİŞİLER İÇİN İTİRAZ DİLEKÇESİ


HAKKINDA AÇIĞA ALINMA KARARI VERİLEN VE TEBLİĞ EDİLEN KİŞİLER İÇİN DAVA DİLEKÇESİ


HAKKINDA AÇIĞA ALINMA KARARI VERİLEN VE TEBLİĞ EDİLEN KİŞİLER İÇİN SAVUNMA METNİ


EMEKLİ OLMA HAKKINIZ DEVAM ETMEKTEDİR


Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Sosyal güvenlik hakkı" başlıklı 60. maddesindeki; "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar." hükümlerinde süresi ve yaşı dolan herkes emeklilik hakkına sahiptir.  Emeklilikle ilgili kanunlarda açığa alınan ve görevden atılanlara ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır bu nedenle; Süresi dolup yaşı dolmayanlar yaşı dolunca emekli olabilecektir.  Süresi dolmayanlar ise görevden alınmaları halinde başka bir iş yerinde süreyi doldurarak emekli olabileceklerdir.

Açığa alınan tüm personele soruşturma açılmış olup en kısa sürede ifadeler alınarak gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.


Kamuoyuna duyurulur.

Ahmet Kandemir

Türk Eğitim Sen ve Türkiye Kamu Sen Osmaniye İl Başkanı


AÇIĞA ALINANLARA; DAVA DİLEKÇESİ, SAVUNMA METNİ VE YOL HARİTASI

AÇIĞA ALINANLARA HANGİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR?

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri