16 Şubat 2019 Cumartesi
Anasayfa > HABERLER > Seminerlere katılmayın

Seminerlere katılmayın

07.02.2014 12:03 12 14 16 18 yazdır
Öğretmenlere resen yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan Seminerler veya Eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev verilmesine mevzuat hükümlerince imkân bulunmamaktadır.
Seminerlere katılmayın

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 09/12/2013 tarih ve 3751184 sayılı yazıları ile 8.sınıflarda yapılan ortak sınavlar nedeniyle öğretmenlere Eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde ölçme ve farkındalık eğitimi verilmesi yapılması istenmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 09/12/2013 tarih ve 3751184 sayılı yazılarına dayanarak öğretmenlerin tamamına eğitim öğretimi aksatmamak adına mesai saatleri sonrası akşam 7 den 10'a kadar resen seminer verilmesi yürürlükteki mevzuatlara aykırılık oluşturmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Çalışma Saatleri" başlıklı 99. maddesindeki; "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükümleri ile memurların çalışma saatleri tespit edilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti" başlıklı 100. maddesindeki; "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin vehizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur." hükümleri ile de Günlük Çalışma Saatlerinin illerde valiler tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103. maddesindeki; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri ile de öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre öğretmenlerin tamamına eğitim öğretimi aksatmamak adına mesai saatleri sonrası akşam 7 den 10'a kadar resen seminer verilmemesi gerekmektedir. Sadece sitekli olanlar tespit edilrek bu görev verilir. Bu tür faaliyetlere öğretmenleri özendirmek ve katılımı sağlamak içinse katılanlara teşekkür ve benzeri belgeler verilebilir.

Kaldı ki yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre bu tür bir görevlendirilme yasal ve hukuki değildir ayrıca Anayasa'mızın 18.maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.'' hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

Ayrıca Benzer bir konuda Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi tarafından Burdur İl'inde görev yapan öğretmenlerin her gün saat 16.00'ya kadar görev yerlerinden ayrılmamalarına ilişkin işlemin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için dava açılmıştır. Isparta İdare Mahkemesinin 2011/298 E., 2011/1270 K. Sayılı ve 21.12.2011 tarihli karar ile işlemin iptaline hükmedilmiş olup; kararın gerekçesinde, ilköğretim okulu öğretmenlerinin haftalık çalışma saatleri ile okullardaki günlük ders ve teneffüs sürelerinin mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlendiği, bu süreler dışında görev yerinde kalmaya zorlanamayacakları belirtilmiştir.

Isparta İdare Mahkemesinin 2011/298 E., 2011/1270 K. Sayılı ve 21.12.2011 tarihli kararı içintıklayınız.

Mesai saatleri dışında yapılan eğitim öğretim için ek ders verilir mi?

Hiçbir öğretmen seminere katılmaktan dolayı rahatsızlık duymayacağı gibi, seminerlerin faydasından da şüphe duymamaktadır. Ancak sorun olan konu; seminerin yapılacağı saatlere ilişkindir. seminerler mesai saatleri dışında akşam saatlerinde yapılmaktadır.
Şimdi İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine soruyorum:
1-Sizin için devlet memurlarının çalışma saatleri hiçbir anlam ifade etmiyor mu?
2- Akşama kadar ders görevini yerine getiren öğretmenin ilgili saatlerde bu seminere katılması halinde yeterince dinlenemeyeceği, dolayısı ile bunun bir gün sonraki eğitimi olumsuz etkileyeceğinin acaba farkında mısınız?
3-Bu saatlerde verilen seminerden ne kadar verim beklemektesiniz?
4-Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesinde fazla çalışma karşılığında memurlara her 8 saat için 1 gün izin verilir denilmektedir. seminere katılacak olan öğretmenlere izin vermeyi veya ücret ödemeyi düşünüyor musunuz?
5-Yoksa ben yaptım oldu mantığı ile mi hareket ediyorsunuz.
Teşekkür ediyor, bütün öğretmen arkadaşlara saygılarımı sunuyorum.

CEVAP: Bu uygulama mesai saatleri dışında yapılabilir. Ancak, bir şartla... Bu da ek ders karşılığı ödeme verilmesi halinde

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri derslerin aksamaması için semineri mesai saatleri dışın kaydırmıştır. Fakat seminere katılan öğretmenlere ek ders ödenmesi gerekmektedir. Bu konuda daha önce verilen mahkeme kararı aşağıdadır.

Ahmet KANDEMİR

T.C.
SİVAS 
İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2004/655
KARAR NO : 2004/1161

DAVACI_______: Ahmet ŞEKER adına Türk Eğitim Sendikası 
VEKİLİ_______ : Av. Hamdi AKIN Şenyurt sitesi kat:1 No: 112 SİVAS
DAVALI________: Sivas Valiliği

İSTEMİN ÖZETİ___: Reşat Şemsettin sirer ilköğretim okulu öğretmeni olan davacı, mesai saatleri dışında bilgisayar ve Internet kursunda görevlendirme karşılığı ek ders ücreti ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 29.4.2004 tarih ve 264 sayılı Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin iptali ile geçmişe yönelik tüm ek ders ücretlerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ_____: kurslarda görev yapan eğitim görevlileri dışındaki kursiyerlere mevzuat hükümleri uyarınca ücret ödenmesinin mümkün bulunmadığı tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Sivas İdare mahkemesince gereği görüşüldü:

Dava öğretmen olan davacının göreviyle ilgili katıldığı bilgisayar ve Internet kursuna ilişkin kendisine ek ders ücreti ödenmesi amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile
ek ders ücretinin yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.

657 sayılı devlet memurları kanununun 176. maddesi ile 439 sayılı milli eğitim bakanlığına bağlı yüksek orta ve ilköğretim öğretmenlerinin haftalık ek ders saatleri ve ek ders ücretleri hakkında kanunda ek ders ücreti düzenlenmiş, buna paralel bir düzenleme olan ve 98/12120 sayılı bakanlar kurulu kararı ekindeki milli eğitim bakanlığı öğretmen ve yöneticilerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin esasların 21/c-2 maddesindeki her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince aylık karşılığı ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları hükme bağlanmıştır.

Aktarılan düzenlemede görevlendirme biçimi ve bu etkinliğin gerçekleştirildiği dönem açısından herhangi bir ayrıma gidilmediği açıktır.

Dosyanın incelenmesinden öğretmen olan davcının 1-28 nisan tarihlerinde bilgisayar ve Internet kursuna katıldığı bu etkinlik dolayısıyla talep ettiği ek ders ücretlerinin ise, ek ders ücretlerine ilişkin esasların 7. maddesinde kursiyerlere ek ders ücreti ödenmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığı gerekçe gösterilerek reddedildiği anlaşılmaktadır.

Yürürlükteki mevzuat kapsamında mahkememizce yapılan değerlendirmede kurs çalışmasına katılan ve ek ders ücretine hak kazanan davacının başvurusunun anılan gerekçeyle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Dolayısıyla davacının katıldığı kursa ilişkin ek ders ücretinin yasal faizi ile birlikte tazmini gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,dava konusu işlemin İPTALİNE, Ek ders ücretinin idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalı idarece tazminine , Aşağıda dökümü yapılan 69.250.000 lira yargılama gideri ile 200.000.000-lira vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, istemi halinde artan posta ücretinin davacıya iadesine karanın tebliğini izleyen 30gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 21.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN ÜYE ÜYE
EKREM ÖZÜBEK EGEMEN S. MAY KAMBER ÜNAL
33817 37751 37851

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri