18 Ekim 2018 Perşembe
Anasayfa > HABERLER > ÖĞRETMENLER SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYOR

ÖĞRETMENLER SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYOR

10.06.2015 15:43 12 14 16 18 yazdır
Rotasyon, adaya mülakat, 3 yıl şartı, hastayı göçe zorlama kaldırılmalı, yargı kararları uygulanmalıdır.
ÖĞRETMENLER SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYOR
AKP hükümetinin tek başına iktidarda iken uygulamaya soktuğu öğretmene rotasyon, aday öğretmenlere uygulanan mülakat ve sınav sistemi, eş durumu özründe eşi, özelde çalışanlarda aranan 3 yıl kesintisiz sigortalı olma şartı ve sağlık özründe aranılan kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığına dair sağlık raporu şartları kaldırılmalı ve acilen şube müdürlüğü ve okul müdürlüğü konularındaki tüm yargı kararları uygulanmalıdır.

Çünkü tek başına hükümet iken uygulamaya konulan bu işlemler artık tek başına hükümet olunamadığına göre yeniden gözden geçirilmeli ve kaldırılmalıdır.

ROTASYON KALDIRLMALIDIR

17/04/2015 Tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi" başlıklı 48. maddesi ve geçici 3. maddesi gereğince bu yıl 30 Eylül itibariyle 12 yılını dolduran öğretmenlere uygulanacak olan rotasyon kaldırılmalıdır.

ÖĞRETMEN ADAYLIK İŞLEMLERİ SÜRECİ ESKİ HALİNE DÖNDERİLMELİDİR

2-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 6. fıkrasında 2014 yılı Mart ayında yapılan değişiklikle; "Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. ....." hükümleri ile aday öğretmenlerin adaylık işlemlerine; öncelikle performans değerlendirmesine göre başarılı olmak, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girme sistemi getirilmiştir.

Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 11. fıkrasındaki; "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri aday öğretmenler hakkında uygulanmaz." hükümleri ile aday öğretmenlerle ilgili iş ve işlemler söz konusu bu 43. madde kapsamında değerlendirilecektir.

MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.12.2014 tarih ve 6370876 sayılı yazıları ile Bakanlık Teşkilat Kanununda yapılan değişiklik uyarınca, 657'de yer alan adaylık eğitimleriyle ilgili tüm hükümlerin uygulanamaz hale geldiğini belirterek 14 Mart 2014'ten sonra atanan öğretmenler için, tüm adaylık eğitimlerini iptal ettiğini il milli eğitim müdürlüklerine bildirmişti.

Akabinde 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlanmış adaylık eğitimleri ile ilgili iş ve işlemler açıklanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylık işlemleri ile ilgili hükümleri,  14.03.2014 tarihinden sonra ilk defa atanan aday öğretmenler hakkında uygulanacaktır.

14.03.2014 tarihi ila 05.02.2015 tarihleri arasında ilk ataması yapılan 55 bin civarında aday öğretmenlerin birinci performans değerlendirmesi 15.05.2015 tarihine, ikinci performans değerlendirmesi ise 12.06.2015 tarihine kadar yapılacak. Bu hususlarla ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağını MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 21.04.2015 tarih ve 4248950 sayılı yazıları ile il milli eğitim müdürlüklerine bildirmiştir.

14.03.2014 tarihinden önce atanan öğretmenlere ise Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Aynı yazıda ikinci ve üçüncü değerlendirmelerinin ise takip eden dönemde Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

Performans değerlendirmelerinden sonra başarılı bulunan aday yazılı ve/veya sözlü sınava alınacaktır.

Bu süreç acilen askıya alınmalı ve eski sisteme dönülmelidir.

EŞ DURUMU ÖZRÜNDE ARANAN KESİNTİSİZ 3 YIL ŞARTI KALDIRILMALIDIR

3-25.6.1983 Tarih ve 18088 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte 16 Ağustos 2014 Tarih ve 29090 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle "Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 14. maddesi (d) bendindeki;  "Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun; d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir." hükümleri ile getirilen kesintisiz 3 yıl şartı kaldırılmalıdır.

HASTAYI GÖÇE ZORLAYAN UYGULAMA KALDIRILMALIDIR

4- 25.6.1983 Tarih ve 18088 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte 16 Ağustos 2014 Tarih ve 29090 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle "Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 13. maddesindeki; "Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir." hükümleri ile hastayı yakını olan memurun görev yaptığı yere göçe zorlayan hükümler kaldırılmalıdır.

Çünkü; hastayı yakını olan memurun görev yaptığı yere göçe zorlanması insan haklarına ve uluslararası düzenlemelere aykırılık oluşturmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 13. maddesinde; "1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

2.Herkes, kendi ülkesi de dâhil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir." hükümleri,
Aynı şekilde 1966 tarihli Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 12. maddesinin 2. fıkrasında; "Herkes, kendi ülkesi de dâhil, istediği ülkeyi terk edebilir" hükümleri ve Anayasa'nın "Yerleşme ve seyahat hürriyeti" başlığı altındaki 23. maddesinde; "Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre hastanın yakını olan memurun görev yaptığı yere göçe zorlanması insan haklarına ve Anayasamıza aykırıdır.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YARGI KARARLARI UYGULANMALIDIR

5- Milli Eğitim Bakanlığı, 2014 yılı Nisan ayında 1709 kadroya şube müdürü ataması yapmış ancak bu atama Danıştay'ın iptal ettiği bir yönetmeliğe dayandırıldığı için ölü doğmuştur. 

Aradan geçen bunca zamana ve sayısız mahkeme kararına rağmen Bakanlık tarafından "Bu konudaki bütün mahkeme kararlarını uyguladık." şeklinde gerçeği yansıtmayan bir açıklama yapmaktan öte bir adım atılmamıştır. 

Dediğimiz gibi 1709 şube müdürü ataması en başından ölü doğmuştur. Bu cenaze ortadan kalkmadıkça eğitim camiamızı rahatsız etmeye devam edecektir. 

Bu rahatsızlığı bitirmenin tek yolu da hukuk devleti olmanın gereğini yaparak tüm atamaları iptal etmek ve yazılı ile sözlü puanlarının aritmetik ortalamasına göre yeni bir başarı sıralaması oluşturup atamaları yenilemektir. Bunun haricindeki hiçbir adım, sorunu çözmeyecek; aksine daha da dallandırıp budaklandıracak ve bu kanayan yara asla kapanmayacaktır. 

Mağdur edilen pek çok eğitim çalışanı bu hukuksuz atamayı yargıya taşımış ve bağımsız yargı 1709 şube müdürü atamasını iptal etmiştir. 
Kamuoyu Milli Eğitim Bakanlığının hukuka uygun hareket etmesini ve yargı kararlarının gereğinin bir an önce yerine getirilmesini beklemektedir.

OKUL MÜDÜRLÜĞÜNDE YARGI KARARLARI UYGULANMALIDIR

6- Okul Müdürlerinin yeniden görevlendirilmesi için yapılan değerlendirmelerde tam bir kıyım yapılmış 8 bine yakın okul müdürü sendikal ayrıma tabi tutularak büyük bir çoğunlukla Eğitim Bir sen üyesi olmayan okul müdürleri başarısız bulunmuşlardır.

Üstelik puanlamalarda öyle trajikomik olaylar da yaşanmıştır ki; ölen insanlara 100 puan verilmiş, belediye başkan yardımcısına, kurum değiştirenlere, emekli olanlara 75 ve üzerinde puan verilmiştir. Hatta geçici ilçe müdürleri bile kendilerine 100 tam puan vermiştir.

Bu okul müdürleri açtıkları davaları kazanmış fakat yargı kararları uygulanmamaktadır. Hatta uygulanmadığına dair açılan ikinci davalarda kazanılmış yine uygulanmamıştır. Kamuoyu Milli Eğitim Bakanlığının hukuka uygun hareket etmesini ve yargı kararlarının gereğinin bir an önce yerine getirilmesini beklemektedir.

Ahmet KANDEMİR
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri