28 Kasım 2021 Pazar
Anasayfa > HABERLER > ÖĞRETMEN DIŞINDAKİ PERSONELİN HER 8 SAAT FAZLA ÇALIŞMASINA BİR GÜN İZİN VERİLİR

ÖĞRETMEN DIŞINDAKİ PERSONELİN HER 8 SAAT FAZLA ÇALIŞMASINA BİR GÜN İZİN VERİLİR

19.01.2016 15:04 12 14 16 18 yazdır
İlgili mevzuatına göre, Öğretmen dışındaki personelin her 8 saat fazla çalışmasına bir gün izin verilmemesi yasal ve hukuki değildir.
ÖĞRETMEN DIŞINDAKİ PERSONELİN HER 8 SAAT FAZLA ÇALIŞMASINA BİR GÜN İZİN VERİLİR

ÖĞRETMEN DIŞINDAKİ PERSONELİN HER 8 SAAT FAZLA ÇALIŞMASINA BİR GÜN İZİN VERİLİR

İlgili mevzuatına göre,Öğretmen dışındaki personelin her 8 saat fazla çalışmasına bir gün izin verilmemesi yasal ve hukuki değildir.

Şöyle ki;

23.07.1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Çalışma Saatleri" başlıklı 99. maddesindeki; "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükümleri ile memurların haftalık çalışma sürelerinin 40 saat olduğu ve bu sürenin cumartesi ve pazar günlerinin tatil olarak düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti" başlıklı 100. maddesindeki; "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur." hükümleri ile de günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresinin bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valilerce belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103. maddesindeki; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri ile de memurların yıllık izinlerin nasıl kullanılacağı hüküm altın alınmıştır.

Aynı kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178. maddesinin (A) fıkrasında "A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),

b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması.

hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.

Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir." hükmünde fazla çalışmaların ücretle karşılanacağı, fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücretin Bakanlar Kurulu kararı ile belirleneceğine yer verilmiştir.

Yine 178. maddenin (B) fıkrasında ise; " B) Kurumlar gerektiği taktirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tespit edilir." hükümlerinde fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verileceğine yer verilmiştir.

Diğer taraftan yine aynı Kanunun "Kapsam" başlıklı 146. maddesinin 2. fıkrasında "Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenmez, hiçbiri yarar sağlanmaz..." hükmüne,

02/07/2009 tarih, 7434 sayılı ve 2009/12 nolu Başbakanlık Genelgesi'nin 6. maddesinde "657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin (B) bendinde ver alan, personele yaptırılan ve ücretle karşılanamayan her sekiz saatlik fazla çalışma için bir gün izin verilmesi konusunda Kanunun amir hükmüne titizlikle uyulacaktır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına sorulan görüşe Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 07/01/2011 tarih ve 75 sayılı ve "Fazla çalışma" Konulu Yazıları ile Devlet Personel Başkanlığı da 18.09.2009 tarih ve 17179 sayılı görüş yazısı ile bu durumdaki personelin fazla çalışmaların her sekiz saati bir gün hesabıyla değerlendirilerek izinden yararlandırılmalarının mümkün olabileceği ve bu sürelerin en çok on günlük kısmının yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabileceği yönünde görüş bildirmişlerdir.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10/02/2011 tarih ve 9238 sayılı ve "Hizmetli personelin problemleri" konulu yazıları ile; "Konu-2 Yine pek çok okulumuzda hizmetlilerimiz; mesai saatlerinin dışında da çalışmak zorunda bırakılmakta ve bu çalışmalar karşılığında da hizmetlilere hiçbir mesai ücreti ödenmemektedir. Hizmetlilerimiz yapmakta oldukları rutin görevleri dışında nöbet tutmaya zorlanmakta ve nöbet süreleri içinde oluşabilecek her şeyden mesul tutulmaktadır.

Cevap-2 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinde, fazla çalışma ve bu çalışma karşılığı verilecek haklar belirlenmiş; maddenin (B) fıkrasında; "Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir." açıklamasında bulunduktan sonra,

"Bu itibarla, Bakanlığımız emrinde görev yapan personelden, günlük çalışma saatleri dışında da görev yapanların fazla çalışmalarının her sekiz saati için bir gün olmak üzere izinden yararlandırılmaları mümkün olup, söz konusu hüküm kapsamında izin verilmeyen personelin adı-soyadı ve görev yaptığı kurumuna ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde de konunun değerlendirilmesi mümkün olacaktır." uyarısında bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü; 10/02/2011 tarih ve 9238 sayılı ve "Hizmetli personelin problemleri" konulu yazıları ile Müdür Yardımcıları, Genel İdari Hizmetler Sınıfına tabi personelin her sekiz saat fazla çalışması için bir gün hesabı ile izin verilecektir. İzin vermeyen kurum amirleri sendika tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bildirilecektir.

Not:4/C kapsamında görevli personele fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

Türk Eğitim-Sen tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na hizmetli kadrolarında görev yapanların fazladan çalıştıkları süreler için fazla çalışma ücretinden yararlandırıp yararlandırılamayacağı hususundaki bilgi talebine Bakanlığın cevabi yazısında; hizmetli kadrosunda görev yapanların, fazla çalışma ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı; ancak, fazla çalışmalarının her sekiz saati bir gün hesabıyla değerlendirilerek izinden yararlandırılmalarının mümkün olabileceği Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 649045 sayılı yazısı cevap olarak iletilmiştir.

Yine Aynı konuda Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 14/01/2015 tarih ve 427785 sayılı yazısı da bulunmaktadır.

Bu hükümler ışığında; Müdür Yardımcıları, Genel İdari Hizmetler Sınıfına tabi personelin fazla çalışmalarının haftada 8 saati bulması halinde haftada bir gün izin verilmesi ve bu izinlerin 10 günlük kısmının yıllık iznine eklenmesi gerekmektedir.

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığının 18/11/1992 tarihli görüş yazısında "Yaptırılan fazla çalışma karşılığı verilmesi gereken aynı yıl içerisinde peyderpey kullandırılmayıp biriktirilen ve toplam süresi (10) günü aşan izinlerin bir defaya mahsus olmak üzere (10) günün ilgililerin yıllık izinleriyle birleştirilmesi suretiyle artan sürelerin ise aynı yıl İçerisinde idarece uygun görülecek zaman ve süreler dahilinde peyderpey kullandırılması gerektiği hakkında." açıklaması da bulunmaktadır.

Ayrıca; 13.3.1975 tarih ve 15176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe Giren Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmeliğinin "Denetim " başlıklı 11. maddesinde ; " Fazla çalışmada bulunan Devlet Memurlarının fazla çalışma saatleri her gün fazla çalışmaya katılanların yöneticisi tarafından kontrol edilerek "Aylık Fazla Çalışma Cetveli" üzerinde tespit ve imza edilir. Bu cetvel, fazla çalışmaya katılmış ise o gün, katılmamış ise ertesi gün kurumun personel işleri sorumlusu tarafından da kontrol edilir ve onaylanır." hükümleri bulunmaktadır.

16 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/5 nolu Başbakanlık Genelgesinde "3. İlgili mevzuatı gereği fazla çalışma karşılığı ücret ödenememesi durumunda ise; söz konusu kamu görevlilerine, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178'inci maddesi ile 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 6'ncı maddesi olmak üzere tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde; yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilecektir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilecektir." hükümleri de bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin "Diğer izinler" başlıklı 18. maddesi (ç) bendinde; "(ç) (1) Memurun kullanacağı diğer izinlere ilişkin uyulacak hususlar ç) Öğretmenler hariç olmak üzere, fazla çalışma ücreti verilmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan memurlara, fazla çalışmasının her 8 saati bir gün hesap edilerek izin verilir. Fazla çalışmaları karşılığında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları öngörülmeyen okul/kurum yöneticilerine de bu kapsamda izin verilir. Bu şekilde verilecek iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek o yıl içinde kullandırılabilir." hükümleri de bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda çalışan yardımcı hizmetler, genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfında çalışan personellerin 4+4+4 eğitim sistemi sonrası mesai saatlerinin farklılıklar gösterdiği ve özellikle ikili eğitim yapan okullarda çalışan hizmetli personelin giriş-çıkış saatlerindeki belirsizlik açıkça gözlenmektedir.

Bu hükümlere rağmen fazla çalışmaların izin olarak kullandırılma uygulamasında idarelerin keyfi davrandıkları, fazla çalışmaların sözlü olarak yaptırıldığı, yazılı bir puantaj tutulmadığı için eğitim çalışanlarının haklarını arayamadıkları, izin vermekten kaçınan amirler ile personel arasında huzursuzların ortaya çıktığı personelin izin haklarının kullandırılmadığı görülmektedir.

Bu nedenle tüm okul ve kurum müdürlüklerince personelin giriş ve çıkış saatlerin belirlenerek imza karşılığı duyurulması ve haftalık 40 günlük 8 saatten fazla çalışmaların "Fazla Çalışma Puantajı" cetveli hazırlanarak bu cetvelin imza karşılığı doldurulması ve fazla çalışmaların her 8 saatine bir gün izin verilmesi gerekmektedir.

Not; Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 19/10/2015 tarih ve 10590369 sayılı yazısı ile bünyesindeki işçilerin fazla çalışma yapamayacağını açıklamıştır.

Öğretmen dışındaki personelinin Fazla Çalışmaları karşılığında izin İçin Başvuru Dilekçesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

ANAYASAMIZDA ANGARYA YASAKTIR

 

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; öğretmen dışındaki personelin her 8 saat fazla çalışmasına bir gün izin verilmemesi yasal ve hukuki değildir. Ayrıca Bu durum Anayasa'mızın 18. maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ANGARYA YASAKTIR

 

İLO diğer adıyla Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye'nin imza koyduğu İLO sözleşmeleri veya diğer uluslararası sözleşmeler 1982 Anayasası'nın "Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesinde yer almaktadır.

 

Bilindiği üzere Anayasa'da önemli değişiklikler yapılarak kamu görevlilerine sendika hakkı açıkça tanınmış, daha sonra yapılan bir değişiklik ile de Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına, 22.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasanın 7. maddesi ile eklenen son cümle uyarınca; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." hükümleri ile Uluslararası Sözleşmeler iç hukukumuzun bir parçası haline getirilmiştir.

 

Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen ve bir uyuşmazlık olması halinde yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklara ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir.

 

Buna göre; 13.01.2004 tarih ve 25345sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmesinin 3. maddesi (b) bendindeki; "Bu sözleşmenin amacı bakımından; "b "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dâhil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar." hükümlerince sözleşme metni memurları da kapsamaktadır.

 

23.06.1998 tarih ve 23381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; "Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve şartlar dikkate alınmalıdır.

b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması;" hükümleri ile memurların cebri ve mecburi çalışmadan muaf tutulacağı kayıt altına alınmıştır.

 

KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI EMİR, YERİNE GETİRİLMEZ

 

Diğer taraftan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11. maddesinde "?Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz?" hükmü mevcut olup bu hüküm uyarınca öğretmen dışındaki personelin her 8 saat fazla çalışmasına bir gün izin verilmemesi yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı olup mevzuata aykırı olarak verilen bu görevin yerine getirilme imkânı da bulunmamaktadır.

Ahmet KANDEMİR
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri