15 Aralık 2018 Cumartesi
Anasayfa > HABERLER > Murat Aslan Hakkında Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunduk

Murat Aslan Hakkında Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunduk

04.03.2015 22:20 12 14 16 18 yazdır
Merkez 75. Yıl Ortaokulu Müdürü Murat ASLAN hakkında sendikal faaliyetlere engel olmak ve görevi kötüye kullanmak gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduk
Murat Aslan Hakkında Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunduk

Sayı

ŞBB.000.80/

04/03/2015

Konu

:  Şikayet

 

 

 

OSMANİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

     

MÜŞTEKİ                              :   TÜRK EĞİTİM-SEN OSMANİYE ŞUBESİ Adına

                                        Ahmet KANDEMİR Şube Başkanı (TC:)

                                                    Yediocak Mah. Akyar Cad. 12508 Sk. No:1 OSMANİYE

 

 

ŞÜPHELİ                               :   Murat ASLAN (TC: Bilinmiyor)

    Osmaniye ? Merkez 75.Yıl Ortaokulu Müdürü

                                          75. Yıl Ortaokulu Müdürlüğü     OSMANİYE

 

 

SUÇ                                        :   Görevi Kötüye Kullanmak (TCK 257)

                                          Sendikal faaliyetlerin engellenmesi (TCK 118)

 

SUÇ TARİHİ / YERİ            :   2015 Yılı Şubat Ayı ? Osmaniye 

 

 

AÇIKLAMALAR                     :

                                     Kamuda görev yapan personel arasında sadece öğretmenler yürüttükleri nöbet hizmeti karşılığında ücret alamamaktadır. Bu ise vicdani olarak kabul edilemeyeceği gibi hukuken de kabul edilebilir değildir. Nitekim 19. Milli Eğitim Şurasında da nöbet karşılığında ücret ödenmesi şeklinde bir karar alınmış ancak bu karar henüz uygulanmamıştır.

 

         Bu sebeplerle Sendikamız; Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Yönetim Kurulu 13.02.2015 tarih ve 20 sayılı karar ile; 16 Şubat 2015 tarihinden itibaren 2014-2015 öğretim yılı sonuna kadar  "Nöbet Tutmama" eylem kararı almıştır. (Ek-2)

 

         Anayasamız, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İLO Sözleşmelerince koruma altına alınan sendikal haklarımız kapsamında ve  Sendikamızın almış olduğu karar doğrultusunda söz konusu eyleme katılacağımızı ve nöbet tutmayacağımızı bu nedenle; Okul Müdürlüklerince gerekli idari tedbirlerin alınması hususunda yazılı bildirimde bulunduk ve sonrasında Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası üyeleri olarak Sendikamızın almış olduğu nöbet eylemine katıldık. Ancak, Osmaniye ? Merkez 75. Yıl Ortaokulu  Müdürü Murat ASLAN tarafından nöbet tutmayacağını yazılı olarak bildirip nöbet eylemine katılan üyelerimiz hakkında sendikanın eylem kararına rağmen üyelerimizi nöbet tutmaya zorladığı, üyelerimizin dilekçelerine verdiği cevabi yazıyla sendikal faaliyeti engelleyecek şekilde üyelerimizi nöbet tutmaya zorladığı, nöbetini tutmayanlar hakkında soruşturma açılması için talepte bulunduğu, mobbing, baskı ve tehdit ederek sendikal eylem yapmalarını engellediği şeklinde işlem yaparak eylem yapan üyelerimizin sendikal faaliyetleri engellemeye çalışmıştır. 

 

         Üyelerimiz sendikal  eylem kararımıza binaen nöbet tutmayacaklarına dair görev yaptıkları Osmaniye ? Merkez 75. Yıl Ortaokulu Müdürlüğüne verdikleri dilekçelere verilen dört adet cevabi yazılarda (Ek-3) "?okulumuz binası yapı olarak büyük olması ve kat sayısının fazla olması nedeniyle okulumuzda görev yapan tüm öğretmenlerimize okul nöbet görevi verilmiştir, Sendikanızın almış olduğu eylem kararı gerekçesi ile nöbet tutmayacağınız anlaşılmaktadır. Sendikanızın  almış olduğu eylem kararı yasal olduğu kabul edilse de, yeteri kadar nöbet elemanı olmadığından okul nöbeti görevini yerine getirmenizi, nöbet görevini yerine getirmediğiniz takdirde nöbet yerinizde meydana gelebilecek olumsuzluklardan sorumlu olacağınızın bilinmesi hususunda" denilerek sendikal eylem yapan üyelerimizi sendika kararına rağmen yazılı olarak uyarmak ve tehdit etmek suretiyle sendikal eylemimizi engellemiştir.

 

         Bilindiği üzere, Sendikalar, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve menfaatlerini korumanın yanı sıra, demokratik toplumun olmazsa olmaz koşulu olan sivil toplum kuruluşları olmaları nedeniyle toplumsal bir role de sahiptir. Bu nedenle çalışanların haklarını korumak amacıyla eylem yapabilmelerinin önüne geçilemez. Sivil toplum örgütü olarak demokratik sistemin en önemli unsurlarından birisi olan sendikaların, çalışanların haklarını ilgilendiren konularda tepkisini göstermek amacıyla sendikal eylem kararı alması kaçınılmazdır. Sendikalar eylemde bulunma yetkilerini, ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden ve onunla bağlantılı İLO Sözleşmelerinden ve Anayasadan almaktadırlar.

 

         Bu husus Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. ve 11. maddelerinde açıkça yer almaktadır. 4688 Sayılı  Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 87 Nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesi 151 Nolu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması Ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin İLO Sözleşmesi ve 2003/37 ve 2005/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile bu ilke sabittir.

 

         87 Nolu Sendika Özgürlüğüne Ve Örgütlenme Hakkinin Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesinin 3.maddesinin 2. Fıkrası "Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdırlar." hükmünü ihtiva etmektedir.

 

         Yine 8. maddesinin 2. fıkrası "Yasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek şekilde uygulanamaz." şeklinde düzenlenmiştir.

 

151 No'lu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması Ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin İLO Sözleşmesi'nin 5. Maddesi; "Kamu görevlileri örgütleri kuruluş, işleyiş veya yönetimlerinde kamu makamlarının her türlü müdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır." şeklindedir.

 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Görevi Kötüye Kullanma" başlıklı 257. maddesinde;

"(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 (2) Kanunda ayrıca  suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükümleriyle görevlerini kötüye kullanan kamu görevlilerinin karşılaşacakları cezalar ifade edilmiştir.

 

         Anayasa tarafından güvence altına alınan sendikal faaliyetlerinin engellenmesi, suç unsurunu oluşturur. Türk Ceza Kanunu'nun "Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi" başlıklı 118. maddesinde;

"(1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." hükümleri ile tesis ettikleri iş ve işlemlere sendikaların faaliyetlerine engel teşkil edenler hakkında hapis cezalarına hükmedileceği açıkça ifade edilmiştir.

 

Nitekim, Danıştay 12. Dairesinin 2005/5767E ve 2008/225K. 2004/4643E ve 2005/313K sayılı kararlan ile Danıştay 8. Dairesinin 1997/4334E ve 1998/4242K, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2000/12071E ve 2001/3157K ve AİHM'nin 21.04.2009 tarih ve 68959 başvuru sayılı kararları da sendikal faaliyetlerin engellenemeyeceği yönündedir.

 

Yukarıda açıklanan tüm nedenlerle; nöbet tutmayacağını yazılı olarak bildirip nöbet eylemine katılan öğretmenler hakkında sendikanın eylem kararına rağmen üyelerimizi nöbet tutmaya zorladığı, üyelerimizin dilekçelerine verdiği cevabi yazıyla sendikal faaliyeti engelleyecek şekilde üyelerimizi nöbet tutmaya zorladığı, nöbetini tutmayanlar hakkında soruşturma açılması için talepte bulunduğu, mobbing, baskı ve tehdit ederek sendikal faaliyetimizi engelleme şeklinde işlem yaparak eylem yapan üyelerimizin sendikal faaliyetlerini engellemeye çalışan Osmaniye ? Merkez 75. Yıl Ortaokulu  Müdürü Murat ASLAN  hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep etme mecburiyeti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                       :TC Anayasası, TCK, İLO Sözleşmeleri ve sair hukuki

  mevzuat 

 

SONUÇ VE İSTEM                            :

 

                                                  Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden dolayı Osmaniye ? Merkez 75. Yıl Ortaokulu  Müdürü Murat ASLAN  hakkında sendikal faaliyetlerin engellenmesi ile görevi kötüye kullanma suçlarından,  açıkladığımız nedenlerden ötürü Kamu Davası açılmasını saygılarımızla  arz ve talep ederim.

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                         Ahmet KANDEMİR

                                                            Türk Eğitim - Sen Osmaniye Şubesi

Şube Başkanı

                                                                                                         

 

 

 

 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri