16 Ocak 2019 Çarşamba
Anasayfa > HABERLER > MEB unvan sınavı atama kılavuzu

MEB unvan sınavı atama kılavuzu

19.04.2015 23:52 12 14 16 18 yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı 2015 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Atama Başvuru Kılavuz ve Kadro Dağılımını yayımladı.
MEB unvan sınavı atama kılavuzu

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

Kadro Dağılım Listesi İçin Tıklayınız

GENEL AÇIKLAMALAR

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12/B maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği adayların tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre atama yapılacak olup, başarı puanlarının eşitliği halinde ise sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olana,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana

öncelik verilecektir.

(Hizmet süresinin hesaplanması; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 4 maddesinin h bendinde geçen süreler dikkate alınacaktır.)

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde duyuruya çıkılan tarihte münhal bulunan merkez ve taşra teşkilatında 36 adet mimar, 149 adet mühendis, 37 adet avukat, 2 adet istatistikçi, 54 adet çözümleyici, 12 adet grafiker, 11 adet mütercim, 6 adet şehir plancısı, 3 adet teknik ressam, 200 adet tekniker, 600 adet hemşire, 445 adet programcı, 600 adet psikolog, 600 adet sosyal çalışmacı, 19 adet fizyoterapist ve 1888 adet teknisyen olmak üzere toplam 4667 adet kadrolara unvan değişikliği sınavına girip 70 ve üzeri puan alan adayların 20/04/2015 - 24/04/2015 tarihleri arası atama başvurulan elektronik ortamda alınacaktır.

Adaylar, unvan değişikliği için ilan edilen yukarıda belirtilen münhal kadrolara atama başvurularını http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden yapabileceklerdir.

2. BAŞVURU ESASLARI 2.1 BAŞVURU ŞARTLARI

28 Şubat 2015 tarihinde yapılan Unvan Değişikliği Sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecektir.

Adaylardan soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler, eski görev yerlerini tercih edemeyeceklerdir.

İlan edilen münhal kadrolara;

a) Müktesep itibarıyla bu derecelere atanmaya hak kazanamayan adayların atama başvuruları kabul edilmeyecek, geçersiz sayılacaktır.

b) Ayrıca 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü derece münhal kadrolara; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarını taşıyanların veya müktesebi bu derecelere gelenlerin atamaları yapılacaktır.

Her aday belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunmak zorunda olup başvuru süresi uzatılmayacaktır.

2.2 BAŞVURU USULLERİ

Atama Başvuruları 20-24/04/2015 tarihleri arasında saat 18: 00'e kadar elektronik ortamda alınacaktır.

Aday, http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden T.C. kimlik numarası ile "Elektronik Atama Başvuru Formu"na girerek başvuru işlemini yapabilecektir.

d) Aday, (yazılı sınavdaki unvana) ilan edilen kadrolara tercihte bulunurken müktesebine uygun kadro olmaması halinde Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan "Alt dereceye atanmayı kabul ediyorum" yazılı kutucuğunu işaretleyecektir.

e) Aday, kimlik ve başvuru bilgilerini "Elektronik Atama Başvuru Formu"na girerek MEBBİS üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu ve başvurusunun gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edecektir. Başvurusunun gerçekleşmemesi halinde tüm sorumluluk adayın kendisine ait olacaktır.

f) Adaya ait bilgilerde bir hata veya eksiklik yoksa adaya ait "Elektronik Atama Başvuru Formu" birim yetkilisi tarafından süresi içerisinde sistemde onaylanacaktır. Aday tarafından da onay işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı takip edilecektir.

g) Adaya ait "Elektronik Atama Başvuru Formu" onaylandıktan sonra, bir çıktısı imzalanıp mühürlenerek adaya verilecek, bir çıktısı da merkez ve taşra teşkilatında aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar özlük dosyasının bulunduğu birimlerde saklanacaktır.

h) 70 ve üzeri puan alarak sınavı kazanan adayların, ilan edilen kadrolar için 25 (yirmi beş) tercih hakkı vardır. Ancak adaylar, tercihlerine atanamamaları ihtimalini de göz önünde bulundurarak herhangi bir boş kadroya atanmak istiyorlarsa 26'ıncı tercih olarak "tercihlerim dışında atanmayı kabul ediyorum" tercihinde de bulunabileceklerdir. ( 26'ıncı tercih a) Merkez Teşkilatı b) Taşra Teşkilatı c) Merkez ve taşra teşkilatı şeklinde olacaktır.)

i) Sınavı kazanan ancak halen aylıksız izinde olan (askerlik, doğum vs.) personel de atama başvurusu yapabilecektir

j) Adaylar teşkilat ayrımı yapmaksızın merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen kadroları tercih edebileceklerdir.

k) Adaylar tek tercih yapabilecekleri gibi, belirtilen sayıda da tercihte bulunabilirler.

UYARI: Aday, yaptığı Elektronik Atama Başvuru Formu ile Atama Başvuru Kılavuzu 'nda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır. Bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan kendisi sorumlu olacaktır.

2.3. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Elektronik Atama Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılmışsa,

Başvuruda aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

Atama Başvuru işlemleri başvuru için belirtilen süre içinde (20-24/04/2015) yapılmamışsa,

ç. Elektronik Atama Başvuru Formu, belirtilen süre içinde (20-24/04/2015) elektronik ortamda onaylanmamışsa,

İlan edilen kadrolara müktesep itibariyle atanmaya hak kazanamayan adaylar, atama için başvuruda bulunmuşsa,

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esas ve usullere uymuyorsa veya bu durum sonradan tespit edilmişse,

adayın atama başvurusu geçersiz sayılacaktır.

3. ATAMALAR

l) ATAMA USULLERİ

Adayların atamaları yazılı sınav başarı puanları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri

üzerinden, tercihler doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılacak olup, başarı puanlarının eşitliği halinde ise sırasıyla;

c) Hizmet süresi fazla olana,

d) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

e) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana

öncelik verilecektir.

Merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen 36 adet mimar, 149 adet mühendis, 37 adet avukat, 2 adet istatistikçi, 54 adet çözümleyici, 12 adet grafiker, 11 adet mütercim, 6 adet şehir plancısı, 3 adet teknik ressam, 200 adet tekniker, 600 adet hemşire, 445 adet programcı, 600 adet psikolog, 600 adet sosyal çalışmacı, 19 adet fizyoterapist, 1888 adet teknisyen olmak üzere toplam 4667 adet kadrolara atama yapılacaktır. İlan edilen kadrolar dışında, söz konusu kadroların herhangi bir sebeple boşalması halinde bu kadrolar dikkate alınmayacaktır.

Merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen kadrolara sınavı kazanarak atanmak için başvuruda bulunan adaylardan, başvuru şartlarını taşımayanlar başvuruda bulunmuş olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre ataması yapılan adayların atama iptalleri, ancak atamadan sonra oluşan mazeretlerini belgelendirerek bildirmeleri halinde Bakanlıkça değerlendirilecektir.

m) BAKANLIKÇA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER;

Adayların atamaları yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve atamaya hak kazanan adayların atama kararnameleri, elektronik ortamda ilgili birimlere/valiliklere gönderilecektir.

n) İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER;

Başvuruda bulunacak personelin özlük bilgileri MEBBİS kayıtlarından alınacağından MEBBİS kayıtlarındaki bilgilerin; "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesine göre;

Madde 68 - B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

2.3 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

2.4 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. Atama başvurularının alınması esnasında yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda hizmet sürelerinin değerlendirilmesini (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde, Bakanlıkta Asaleten çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil edilerek ) güncellenmesi gerekmektedir.

Adayların başvuruları elektronik ortamda alınacağından, adayın başvurusundan sonra "Elektronik Atama Başvuru Formu"nun İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından süresi içerisinde sistemde onaylanması sağlanacaktır.

Atama sürecinde; gerektiğinde illere elektronik ortamda gönderilebilecek e-postalar takip edilerek gereği yapılacaktır.

Adaylara 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır. Tebligat yapıldığı halde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. maddelerinde belirtilen yasal

başlamayanların atamaları iptal edilmek üzere Bakanlığa

süre içerisinde bildirilecektir.

Ataması yapılan personelin en geç 05/06/2015 tarihine kadar göreve başlamalarının sağlanarak, söz konusu personelin göreve başlama tarihi ile göreve başlamama nedeni geri bildirim olarak Bakanlığa gönderilecektir.

göreve

İçişleri Bakanlığınca, kendi kadrolarına 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince ataması yapılıp Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan

personelden sınavı kazananların atanmak üzere başvuruda bulunanların elektronik

atama başvuru formunun onaylı örneği, tarihleri arası ) Bakanlığımızın pgm kadro ik7@meb.gov.tr,

atama başvuru süresi içerisinde (20-24/04/2015 0 312 418 23 43 no'lu faks ve

pgm kadro ik9@meb.gov.tr, adreslerine

gönderilecektir.

Ataması yapılan ancak, halen aylıksız izinde olan (asker, doğum vs.) personel izin dönüşü göreve başlatılacaktır.

3.4 MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Başvuruda bulunacak personelin özlük bilgileri MEBBİS kayıtlarından alınacağından MEBBİS kayıtlarındaki bilgileri; ."657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesine göre; 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolara, atama yapılabilmesi için değerlendirmeler, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İş ve İşlemler başlıklı 3.3 bölümünde belirtilen açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

Adayların başvuruları elektronik ortamdan alınması ve ilgili birim tarafından onaylanması sağlanacaktır.

Tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre ataması yapılan adayların atama iptalleri, ancak atamadan sonra oluşan mazeretleri belgelendirerek bildirmeleri halinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce değerlendirilecektir.

Ataması yapılan ancak, halen aylıksız izinde olan (asker, doğum vs.) personel izin dönüşü göreve başlatılacaktır.

4. ATAMALARIN DUYURULMASI

Atama sonuçları 08/05/2015 tarihinde Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

Ataması yapılan adayların kararnameleri Bakanlıkça, elektronik ortamda eski ve yeni görev yerlerine gönderilecektir.

Gönderilen kararnameler adaylara en kısa sürede 7201 sayılı Tebligat Kanuna göre tebliğ edilerek, adayların göreve başlama ve ayrılışları ilgili birimler/valilikler tarafından yapılacaktır.

Yerleştirmesi yapılan adaylardan atama koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin ataması yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

Tebligat yapıldığı halde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. maddelerinde belirtilen yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları Bakanlıkça iptal edilecektir.

Adayın atama öncesi veya sonrasında Devlet Memurluğu şartlarından herhangi birini kaybetmesi durumunda ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemelerden İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Başvuru süresince ilgili birimler/valilikler ile başvuru sahipleri bu adresten değişiklikleri

öğrenebileceklerdir.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri