17 Şubat 2019 Pazar
Anasayfa > HABERLER > Fazla Çalışma İzin Dilekçesi

Fazla Çalışma İzin Dilekçesi

07.02.2014 09:09 12 14 16 18 yazdır
Mevzuat hükümlerimizde faza çalışma karşılığı izin saatlerine ilişkin olarak;
Fazla Çalışma İzin Dilekçesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99. maddesinde memurların haftalık çalışma sürelerinin genel alarak 40 saat olduğu ve bu sürenin cumartesi ve pazar günlerinin tatil olarak düzenleneceği, 100. maddesinde ise günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresinin bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valilerce belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı kanunun 178.maddesinin (a) fıkrasında kanunun 99. ve 100. maddeleri hükümleri uyarınca belirlenen günlük çalışma saatleri dışında salgın hastalık ve tabi afetler gibi olağanüstü hallerin olması durumunda bu hallerin devamı süresince ve fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu olunması hallerinde özrü olmak üzere yapılan fazla çalışmaların ücretle karşılanacağı hükmüne yer verilmiş (B)fıkrasında ise; kurumların, gerektiği takdirde personelin günlük çalışma saatini dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilecekleri, bu durumda personele, yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verileceği, ancak bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmının yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan yine aynı Kanunun 146. maddesinin 2. fıkrasında "Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenmez, hiçbiri yarar sağlanmaz..." hükmüne,

02.07.2009 tarih, 7434 sayılı ve 2009/12 nolu Başbakanlık Genelgesi'nin 6. maddesinde "657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin (B) bendinde ver alan, personele yaptırılan ve ücretle karşılanamayan her sekiz saatlik fazla çalışma için bir gün izin verilmesi konusunda Kanunun amir hükmüne titizlikle uyulacaktır." Hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına sorulan görüşe Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 07.01.2011 tarih ve 75 sayılı ve "Fazla çalışma" Konulu Yazıları ile Devlet Personel Başkanlığı da 18.09.2009 tarih ve 17179 sayılı yazısı ile bu durumdaki personelin fazla çalışmaların her sekiz saati bir gün hesabıyla değerlendirilerek izinden yararlandırılmalarının mümkün olabileceği ve bu sürelerin en çok on günlük kısmının yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabileceği yönünde görüş bildirmişlerdir.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.02.2011 tarih ve 9238 sayılı ve "Hizmetli personelin problemleri" konulu yazıları ile; "Konu-2 Yine pek çok okulumuzda hizmetlilerimiz; mesai saatlerinin dışında da çalışmak zorunda bırakılmakta ve bu çalışmalar karşılığında da hizmetlilere hiçbir mesai ücreti ödenmemektedir. Hizmetlilerimiz yapmakta oldukları rutin görevleri dışında nöbet tutmaya zorlanmakta ve nöbet süreleri içinde oluşabilecek her şeyden mesul tutulmaktadır.

Cevap-2 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinde, fazla çalışma ve bu çalışma karşılığı verilecek haklar belirlenmiş; maddenin (B) fıkrasında; "Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir." açıklamasında bulunduktan sonra,

"Bu itibarla, Bakanlığımız emrinde görev yapan personelden, günlük çalışma saatleri dışında da görev yapanların fazla çalışmalarının her sekiz saati için bir gün olmak üzere izinden yararlandırılmaları mümkün olup, söz konusu hüküm kapsamında izin verilmeyen personelin adı-soyadı ve görev yaptığı kurumuna ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde de konunun değerlendirilmesi mümkün olacaktır." uyarısında bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.02.2011 tarih ve 9238 sayılı ve "Hizmetli personelin problemleri" konulu yazıları ile Müdür Yardımcıları, Genel İdari Hizmetler Sınıfına tabi personel ile 4/C kapsamında görevli personelin her sekiz saat fazla çalışması için bir gün hesabı ile izin verilecektir. İzin vermeyen kurum amirleri sendika tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bildirilecektir. Not:4/C kapsamında görevli personele fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

Bu hükümler ışığında; Müdür Yardımcıları, Genel İdari Hizmetler Sınıfına tabi personel ile 4/C kapsamında görevli personelin fazla çalışmalarının haftada 8 saati bulması halinde haftada bir gün izin verilmesi ve bu izinlerin 10 günlük kısmının yıllık iznine eklenmesi gerekmektedir.

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığının "Yaptırılan fazla çalışma karşılığı verilmesi gereken aynı yıl içerisinde peyderbey kullandırılmayıp biriktirilen ve toplam süresi (10) günü aşan izinlerin bir defaya mahsus olmak üzere (10) günün ilgililerin yıllık izinleriyle birleştirilmesi suretiyle artan sürelerin ise aynı yıl İçerisinde idarece uygun görülecek zaman ve süreler dâhilinde peyderpey kullandırılması gerektiği hakkında." Görüşü de bulunmaktadır

İkili öğretim yapan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler ve müdür yetkili öğretmenler

Ayrıca Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme metni 14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


2. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti" başlıklı 7. maddesi; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir." hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İkili öğretim yapan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ek ders ödenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 13.02.2013 tarih ve 
103473 sayılı ve "Fazla çalışma" konulu yazıları ekinde Maliye Bakanlığının görüş yazısını yetkililere göndermiştir.

Müdür yetkili öğretmen görevlendirilmesi zorunlu bir görevlendirme ve sürekli olduğundan ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarında müdür yetkili öğretmenlere ek ders ücretlerinin 2 saat artırımlı ödenmesi gerektiğine dair Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 27.06.2013 tarih ve 1535566 sayılı yazıları bulunmaktadır.

Yine ikili öğretim yapılan okul öncesi sınıflarında okulda görevli yöneticilerden ikili öğretime bağlı olarak okulda bulunmak durumunda olanların ek ders ücretlerinin, ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenmesi gerektiğine dair Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13.03.2013 tarih ve 103490 sayılı görüş yazıları bulunmaktadır.

Not: Fazla mesai yapanlara ücret ödenmesi hususunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu konuda "Fazla mesai yapanlara ücretleri ödenecek" haberi için tıklayınız.

Şube Başkanımız Ahmet Kandemir tarafından www.memurlar.net sitesinde hazırlanan "MEB'de fazla çalışma karşılığında nasıl izin verilir? " haberi içintıklayınız.

Okul Yöneticilerinin, Personelinin ve 4/C Personelinin Fazla Çalışmaları Karşılığında İzin Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nün 07.01.2011 Tarih ve 75 Sayılı Yazısı İçin Tıklayınız.

Devlet Personel Başkanlığının 18.09.2009 Tarih Ve 17179 Sayılı Yazısı İçin Tıklayınız.

02.07.2009 Tarih, 7434 Sayılı Ve 2009/12 Nolu Başbakanlık Genelgesi İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.02.2011 Tarih ve 9238 Sayılı ve "Hizmetli Personelin Problemleri" Konulu Yazıları İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13.02.2013 tarih ve 
103473 sayılı ve "Fazla çalışma" konulu yazıları 

İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 27.06.2013 Tarih ve 1535566 Sayılı Yazıları İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13.03.2013 Tarih ve 103490 Sayılı Yazıları İçin Tıklayınız.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri