22 Ekim 2018 Pazartesi
Anasayfa > HABERLER > AYM'den MEB kanunu yürütmeyi durdurma istemine ret

AYM'den MEB kanunu yürütmeyi durdurma istemine ret

11.06.2014 21:06 12 14 16 18 yazdır
11 Haziran 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları 11.6.2014
AYM'den MEB kanunu yürütmeyi durdurma istemine ret
6528 Sayılı Kanunun 25. maddesi ile 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen Geçici 10. maddesinin  (8) numaralı; "(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer."fıkrasının yürütmeyi durdurması REDDEDİLMİŞTİR.

6528 Sayılı Kanunun 22. maddesi ile 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen 37. maddesinin (8) numaralı; "(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz."fıkrasının yürütmeyi durdurması REDDEDİLMİŞTİR.

Dava konusu diğer hükümlerine ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına karar verilmiştir.

Kazanılmış hakları yok sayarak tamamen keyfi bir yönetici atama sistemi getiren ve bu yönüyle de hukuk ve hakkaniyet anlayışını yok sayarak Milli Eğitim Bakanlığında adeta bir kıyım yaşanmasına neden olan söz konusu Kanun için Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar vicdanları yaralamıştır. Anılan karar kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamamış; güvenlerini sarsmıştır.

Yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verilen maddeler ile 13.06.2014 tarihi itibari ile binlerce müdür ve müdür yardımcısının görevi sona erecektir.

Yüce Mahkeme'nin bu maddelerin yürütmesini durdurmamış olması, gerek kazanılmış haklar bakımından gerekse hukuk devleti ilkesi adına ciddi bir sıkıntı oluşturacaktır. Yöneticilik; insanların bileğinin hakkı ile, emek vererek, alın teri dökerek kazanmış olduğu bir statüdür, bunun sadece bir görevlendirme olarak değerlendirilmesi kabul edilemez. Yüce Mahkemenin bu son kararı, Bakanlığın yayınladığı yönetici görevlendirme yönetmeliğinin kusurlu ve ucube hükümlerinin uygulanmasına imkan verecek ve okullarımızı büyük sıkıntılara mahkum bırakacak, eğitim kurumlarımızın ehil olmayan ve yandaşlıkla prim yapan kişilere teslim edilmesine neden olabilecektir.

Dileriz Anayasa Mahkemesi, davanın esastan görüşülmesi aşamasında eğitim çalışanlarının hak gaspına ve eğitimin bir bilinmeze sürüklenmesine engel olacak ve iptal kararını verecektir. Aksi halde Türk Eğitim Sen'in hukuk mücadelesine devam ederek; söz konusu yasayı gerekirse AİHM'e kadar taşıyacağının bilinmesini istiyoruz.

                                                                                                 Kamuoyuna duyurulur.

AYM KARARININ TAM METNİ
Esas Sayısı Konusu Verilen Kararın Sonucu

2014/88

İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY,
Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 121 milletvekili

1.3.2014 günlü, 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;
A- 8. maddesiyle, 29.6.2001 günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a eklenen geçici 16. maddenin;
1- Birinci fıkrasının "...Bakanlık aleyhine varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi halinde..." bölümünün,
2- İkinci fıkrasının,
3- Yedinci fıkrasının,
B- 9. maddesiyle, 8.2.2007 günlü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 2. maddesinin;
1- Birinci fıkrasının;
a- (b) bendinde yer alan "dershaneleri" ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının,
b- Değiştirilen (c) bendinin "...ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim..." bölümünün,
c- Değiştirilen (g) bendinin "Ortaöğretime veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla..." bölümünün,
d- (f) bendinin yürürlükten kaldırılmasının,
e- Değiştirilen (j) bendinde yer alan "On iki yaş ve altındaki..." ibaresinin,

C- 12. maddesiyle 5580 sayılı Kanun'a eklenen ek 1. maddenin birinci fıkrası ile yedinci fıkrasının birinci cümlesinin,

D- 13. maddesiyle 5580 sayılı Kanun'a eklenen geçici 5. maddenin,

E- 21. maddesiyle, 25.8.2011günlü, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 31. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın "...ile Bakanlıkta daire başkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuş olanların yurt dışı teşkilatında sürekli görevle atanmalarında hizmet süresi ve..." bölümünün,

F- 22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasının,

G- 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 10. maddenin;

1- (3) numaralı fıkrasının,
2- (7) numaralı fıkrasının;
a- Birinci cümlesinde yer alan "...Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve ..." ibaresi ile "...Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve..." ibaresinin,
b- İkinci cümlesinde yer alan "...Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi,..." ibaresi ile "...Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve..." ibaresinin,
c- Üçüncü cümlesinde yer alan "(Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dahil)" ibaresinin,
3- (8) numaralı fıkrasının, Esas 6528 sayılı Kanun'un;
A- 1- 22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasına,
2- 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 10. maddenin (8) numaralı fıkrasına,
ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin, koşulları oluşmadığından REDDİNE,
B- Dava konusu diğer hükümlerine ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına.

H- 26. maddesinin (d) bendinin,
I- 27. maddesinin;
1- (3) numaralı fıkrasının "Milli Eğitim Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları ile..." ibaresinin,
2- (5) numaralı fıkrasının;
a- (a) bendinin "aynı bentte yer alan 've Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları' ve 'Milli Eğitim Denetçiliğine" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır." bölümünün,
b- (b) bendinin "...(g) bendinde yer alan 'Milli Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,' ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve..." bölümünün,
3- (7) numaralı fıkrasının,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

6528 sayılı Kanun'un;
A- 1- 22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasına,

2- 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 10. maddenin (8) numaralı fıkrasına,

ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin, koşulları oluşmadığından REDDİNE,

B- Dava konusu diğer hükümlerine ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin esas inceleme aşamasında kara

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri