20 Ocak 2019 Pazar
Anasayfa > HABERLER > Atama ve Yer Değiştirme Tekliflerimiz

Atama ve Yer Değiştirme Tekliflerimiz

27.10.2014 21:26 12 14 16 18 yazdır
Atama ve yer değiştirme yönetmeliği taslağını Eleştiri ve önerilerimizi Türk Eğitim Sen Genel Merkezine ilettik.
Atama ve Yer Değiştirme Tekliflerimiz
MEB, hazırladığı atama ve yer değiştirme yönetmeliği taslağını yayımlayarak, paydaşların görüş ve önerilerine açmıştı. Biz de Eleştiri ve önerilerimizi Türk Eğitim Sen Genel Merkezine ilettik.

1- Özür Durumunda Sıraya Alma Sistemi Getirilmeli

Sağlık Bakanlığında özür durumu yer değiştirme işlemlerinde personelin atandığı ilde fiilen bir yıl çalışma ve adaylığın kalkması şartı aranmamakta ve başvurular özrün gerçekleştiği anda yapılabilmekte ve bir haftada sonuçlandırılmakta iken Milli Eğitim Bakanlığında özür durumu yer değiştirme işlemlerinde adaylığın kaldırılması ve yer değiştirme dönemlerinde hazırlanan kılavuzlara göre 1 yıl çalışma şartı bulunmakta ve başvurular sadece bakanlığın ilan çıktığı Şubat ve Ağustos aylarında yapılabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı da Sağlık Bakanlığında olduğu gibi özür durumlarına bağlı yer değiştirmeleri özrün gerçekleşti an başvuru alınarak yapılmalı fakat özür durumu titiz bir şekilde araştırılmalıdır.

Bu amaçla özür durumuna bağlı yer değiştirme suretiyle atamaların norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına doğrudan yapılmalı, alanında norm kadro açığı bulunmaması veya hizmet puanı yetersizliği nedeniyle yer değiştirme suretiyle ataması yapılamayan öğretmenler norm kadro açığı çıkana kadar sırada beklemelidir. Norm kadro açığı çıktığı anda ise ataması hemen yapılmalıdır.

2- Özür Durumu Yer Değiştirmelerinin Hangi Takvime Göre Ne Zaman Yapılacağı Yönetmeliğe Yerleştirilmelidir.

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Yedinci Bölümünde" ki "Mazerete Bağlı Yer Değiştirmeler" başlığı altına 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilen üçüncü cümlesi "Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır." şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Ancak, taslak yönetmelikte bu düzenleme yer almamaktadır. Bu düzenlemenin yönetmelikte yer alması gerekmektedir.

3- Hizmet Puanı Hesaplanmasında Unutulanlar ve Eklenmesi Gereken Hususlar

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler" başlıklı 26. maddesi 5. fıkrasındaki; "(5) Askerlikte geçirilen süreler hariç olmak üzere, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz." hükümlerine ekleme yapılmalıdır. Bu fıkraya 4688 sayılı kanun nedeniyle aylıksız izin alanlar hariç ibaresi eklenmedir.

Çünkü; 4688 sayılı yasa uyarınca sendikal faaliyetlerini yürütmek için aylıksız izne ayrılanlar fiilen eğitim-öğretim sınıfı içinde görev yapmaya devam etmelerine rağmen aylıksız izin kullandıkları gerekçesi ile çalıştıkları sürelerin hizmet süresinden ve hizmet puanından sayılmaması hakkaniyetli değildir. Bu uygulama bir anlamda sendikal faaliyetleri engelleme ve sendikal çalışma yapan kişileri cezalandırma anlamına gelmektedir.

87 Nolu Sendika Özgürlüğüne Ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesinin 3. maddesinde "Çalışanların ve işverenlerin örgütleri tüzük ve iç yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler.

Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdırlar." denilmektedir. Sendikalar tarafından seçilerek görev başına gelen yöneticilerin bu görevin ifası için aylıksız izne ayrılması sebebi ile görev yaptıkları sürelerinin yok sayılması sendikal faaliyette bulunmaya engel olmaktır. Dolayısı ile İLO sözleşmesinin ilgili maddesine aykırı davranılmaktadır. Bu nedenle 4688 sayılı yasa uyarınca aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin bu izin süresince kadrolarında bulundukları kurumun hizmet süresinden ve hizmet puanından yararlandırılması gerekmektedir.

4- Rotasyondaki Sorunlar Ve Eklenmesi Gereken Hususlar

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının " "Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi" başlıklı 35. maddesinde kısaca rotasyon tanımlanmıştır.

Öncelikle rotasyonun sadece köy ve beldeleri de kapsamak şartıyla ilçe içinde olması ve öngörülen sürenin 8 yıldan 12 yıla çıkarılması gerekmektedir.

Sadece ilçelerde bulunan okullarda görev yapan kendi branşı sadece bir başka ilçede bulunan öğretmenlere haksızlık yapılmaktadır. Örneğin endüstri meslek lisesinde elektrik bölümü öğretmenine haksızlık yapılmaktadır.

Ayrıca meslek lisesindeki (endüstri meslek) bir öğretmen norm fazlası durumda ise bu öğretmenin görev süresi 8 yılda dahil edilecek mi?

Norm fazlası bulunan öğretmenin bulunduğu okullardaki normlar açık ilan edilip dışarıdan 8 yılını doldurmuş öğretmen bu okula gelirse norm kadro fazlası öğretmenin durumu ne olacaktır, rotasyondan gelen öğretmenin hizmet puanı norm fazlası öğretmenden düşükse ne olacaktır, yüksekse ne olacaktır?

Rotasyonda; Aylıksız izinde geçirilen süreler 4688 sayılı kanun ile ilgili izin kullananların durumu ne olacaktır? Doğum izninde askerlik için aylıksız izninde olanların durumu ne olacaktır? Aylıksız izinde geçirilen sürelerin sayılmaması gerekmektedir.

Eş durumu veya sağlık durumu özrü olanlar ilçe dışına atanabilecekler mi?

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının " "Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi" başlıklı 35. maddesi 6. fıkrası; "(6) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı öğrencilerle devam etmeleri şartıyla 4'üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır." hükümleri suiistimale açıktır.

Örneğin Öğretmen 8 yılını doldurdu hemen birinci sınıf verilir 3 üncü sınıfa geldiğinde tekrar 1 sınıf verilir ve 10 larca yıl aynı okulda kalması sağlanabilir.

Rotasyonun uygulanmasında "il içinde" tabirinin büyükşehirler için ayrı bir tanımı yapılarak birbirlerine uzak ilçelere yapılacak rotasyon işlemlerinin ayrı mağduriyetler getirecektir. Bu durumun büyükşehirler için tekrar düzenlenmesi gerekmektedir.

Örneğin 10 yıldır aynı okulda çalışan bir öğretmen 1 sınıfı okuyorsa ve gitmek istiyorsa bu maddeye takılarak 4 sınıfları okutana kadar gidemeyecek ve cezalandırılacaktır. Dolayısıyla isteğe bağlı olması gerekmektedir. İsterse 4 sınıfları okutana kadar kalabilir denilmedir.

 

5- Becayiş Unutulmuş

Eğitimde öğrenci ve öğretmen olmak üzere iki önemli kesim bulunmaktadır. MEB, daha kaliteli bir eğitim vereceğim derken ve buna yönelik kararlar alırken, uygulamadan en çok etkilenecek olan öğretmenleri ve diğer personeli hiç dikkate almamaktadır. Şuan hemen her gün nakil mağduriyetle medyada haber konusu olmaktadır. Bakanlık, nakil sorununu çözmek için girişimde bulunmalıdır. Becayiş bunun için en kısa vadeli enstrüman olarak durmaktadır.

"Farklı yerlerde çalışan aynı sınıftaki memurların, karşılıklı yer değiştirerek atanmalarını istemeleri" anlamına gelen becayiş, atamalarda en çok başvurulan yöntem. Eş ya da puan yoluyla atamalarını isteyen, ancak norm kadro ve zorunlu hizmet uygulaması yüzünden atanamayan öğretmenler, becayiş ile kanundaki tüm atanma şartlarını taşıyorlar. Ama MEB kendi yönetmeliklerinde bu uygulamaya yer vermediğinden, Öğretmenler, 657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesindeki "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." hükümlerinden kaynaklanan bu haklarını kullanamıyorlar. Bu nedenle MEB bu yönetmelikte Becayişi maddeleştirmelidir.

Örneğin; zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmen ile zorunlu hizmet alanındaki öğretmenler arasında becayiş yapılabilmesi için duyuruya çıkılması ile zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler köy ve beldelere giderken köy ve beldelerdeki öğretmenlerde şehir merkezlerine yer değiştirebileceklerdir.

Yine eşi ve kendisi sınıf öğretmeni olan iki öğretmenimizden bayan olan köyde, erkek olan şehirde ise eşler arasında becayiş yapılabilmesi için duyuruya çıkılması da aile açısından çok yerinde bir uygulama olacaktır.

6- Atamanın tanımı yapılmalı ve becayiş tanımlanmalıdır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "tanımlar" başlıklı 4. maddesinde "Atama"nın tanımı yapılmamıştır. Bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu maddeye "Becayiş" tanımıda eklenmelidir.

7- Eşi Öğretmen Olan Öğretmene Haksızlık Yapılmaktadır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme" başlıklı 36. maddesi  "(1)Öğretmenin, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği; b) Öğretmenin eşinin de Bakanlıkta görev yapıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere, atanması suretiyle yapılabilir." hükümlerine göre eşi öğretmen olan öğretmenlere haksızlık yapılmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir.

Çünkü Hem iller arası yer değiştirerek başka ile geçen öğretmenin ardından eşinin yanına geçecek öğretmenlerin yer değiştirmelerini engelleyerek iller arası yer değiştirme şartlarını taşıyarak tayin olan öğretmenlerinde kazanılmış haklarını gaspa neden olacaktır.

Örneğin Şırnak şehrinde 10 yıl çalışmış bir çiftin herhangi biri batıdaki Aydın iline il dışı isteğe bağlı tayinle gelebilmiş olsun. Bu memurun eşi "eş durumu özrü"ne bağlı olarak Aydın ilindeki eşinin yanına tayin istediğinde Şırnak ilinde daha fazla hizmet ihtiyacı var denilerek tayin isteyemeyecek ve tayini çıkmış olan eş Şırnak iline geri mi gönderilecektir?

Örneğin zorunlu hizmetini tamamlamış yada muaf olan bir öğretmenin eşi olan diğer öğretmen zorunlu hizmetini tamamlamışsa tamlayan öğretmen onun yanına mı gidecektir.

8- Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenlerinin Seçiminde Yazılı Sınav Şartı Getirilmelidir

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi" başlıklı 3 bölümü 15, 16 ve 17. maddeler ile Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenlerinin seçimi yönetmelikteki yerini almıştır.

Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi Yönetmelikteki Yerini Almıştır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi" başlıklı 4 bölümü 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. maddeler ile Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin seçimi yönetmelikteki yerini almıştır.

Bu öğretmenlerin seçiminde hizmet puanın kullanılması bu okullara yaşlı öğretmenlerin yer değiştirmesini sağlayacaktır. Yazılı sınav şartına tekrar dönülmelidir.

9- Hizmet Puanında Lisans Üstü Eğitim Yapana Ekstra Puan Verilmesi Kanuna Aykırıdır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Hizmet puanları" başlıklı 28. maddesi 4 fıkrasındaki; "(4) Bir defaya mahsus olmak ve lisansüstü eğitimlerden yalnızca en yüksek öngörülen puan dikkate alınmak üzere doktora öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 90, tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 44, tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 36 puan eklenir. Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir." hükümlerine göre lisansüstü eğitim yapana ekstra puan verilecek.

Bu hem milli eğitim temel kanununa ve hem de 652 sayılı kanuna aykırıdır çünkü yer değiştirmede temel kriter hizmet puanıdır. İş sulandırılmaktadır. Artık takdir, teşekkür ve ödül belgelerinin de hizmet puanı sayılmasına yol açacaktır.

Ayrıca Yatılı bölge ortaokullarında puan verilenlere pansiyonlu okullarda belletmenlik ve nöbet tutanlara da bu puan verilmeli şeklinde yönetmelik düzenlenmelidir.

Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan kadrolu sınıf öğretmenlerine +10 hizmet puanı verilmelidir.

Ayrıca zorunlu hizmet yapılan okullardaki öğretmenleri teşvik etmek ve motive etmek için bu okullarda fazladan çalışılan yıllara ekstra puan verilmelidir.

Bu nedenle "Öğretmenler için, zorunlu hizmet yükümlülüğü bittikten sonraki her yıl için görev yaptığı okul için öngörülen hizmet puanının iki katı hesaplanır." hükmü maddeye eklenmelidir. Bu sayede doğuda çakılan öğretmenler motive edilir bu maddenin geriye yürümesi de sağlanmalıdır.

Ayrıntılar için "Yüksek lisansa hizmet puanı kanuna aykırı" haberimizi inceleyiniz.

10- 40 Yaş Şartı Kaldırılmalıdır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Atama şartları" başlıklı 5. maddesi (f) bendinde; "f) Öğretmenliğe ilk defa atanacakların, başvuruların yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmaları." hükmünde yer aldığı üzere 40 yaş şartı halen yerini korumaktadır. Yetkililer ve siyasiler tarafından defalarca kaldırılması sözü verilen bu hüküm verilen sözler yerine getirilerek kaldırılmalıdır.

11- Teknik Olarak Sözleşmeli Öğretmenlerde Muafiyet Maddesine Eklenmelidir

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar" başlıklı 32. maddesi 1 fıkrası (a) bendinde; "(1) Öğretmenlerden; a) 06/05/2010 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayan, öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur." hükümlerine göre 06/05/2010 tarihinden önce göreve başlayan öğretmenlere sözleşmeli öğretmenlerde kafaların karışmaması için eklenmelidir.

12- İlk Defa Atanacak Öğretmenleri İçin Kurulan Komisyon Yönetmelikte Unutulmuş

06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu" başlıklı 6. maddesindeki hükümlere göre kurulan ve "Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun görevleri" başlıklı 7. maddesindeki hükümlere göre görev yapan ve ülkedeki genel yetkili sendikanın da bulunduğu kısaca atama komisyonu diye bilinen komisyon taslak yönetmelikte bulunmamaktadır. Şu anki yönetmelikteki hükümlerin aynen korunarak yeni yönetmeliğe alınması yetkili sendika yerine ülkedeki 3 büyük sendikanın komisyona dahil edilmesi yerinde bir uygulama olacaktır.

13- Yer Değiştirmeleri Yapacak Komisyon Yönetmelikte Unutulmuş

06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu" başlıklı 8. maddesindeki hükümlere göre kurulan ve "İl eğitim personeli planlama kurulunun görevleri" başlıklı 9. maddesindeki hükümlere göre görev yapan ve ildeki yetkili sendikanın da bulunduğu kısaca atama komisyonu diye bilinen komisyon taslak yönetmelikte bulunmamaktadır. Sadece Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi için kurulan bir komisyon bulunmakta bu komisyonda sendika yetkilileri bulunmamaktadır. Şu anki yönetmelikteki hükümlerin aynen korunarak yeni yönetmeliğe alınması yetkili sendika yerine ildeki 3 büyük sendikanın komisyona dahil edilmesi yerinde bir uygulama olacaktır.

14- Dönüştürülen Okullardaki Öğretmenlerin Hakları Korunmalıdır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Kazanılmış haklar" başlıklı geçici 1. maddesinde okulları dönüşen fakat şartları dönüşen okullara uymayan öğretmenler unutulmuştur.

Okul dönüşümü nedeniyle görev yaptıkları okul Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine dönüşen öğretmenler bu okullara ilgili mevzuatınca atanmış sayılmalı bu öğretmenler cezalandırılmamalıdır.

15- Doğudaki Öğretmen Yine Yerinde Çakılı Kaldı

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Atama yapılacak eğitim kurumlarının duyurulması" başlıklı 49. maddesindeki; " İller arasında isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; o yerleşim yerinde görev yapan mevcut öğretmenlerle ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir. İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenir." hükümlerine yer alan iller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki boş kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenecek.

Bu şu demek önceden MEB; 1. bölgede %25, 2. bölgede % 50 3. Bölgede ise % 100 kontenjan açmaktaydı bu yönetmelikle yasal hale getirilmiş ve doğudaki öğretmen yine yerinde çakılı kalmıştır.

16- Dönüştürülen Okullardaki Öğretmenlerin Atanmaları Kafa Karıştırmaktadır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" 41. maddesindeki; "(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, alanlarında norm kadro bulunması halinde hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle bu eğitim kurumlarına atanır." hükümlerine göre dönüştürülen okullardaki öğretmenler öncelikle bu okula atanacaktır. Fakat okulun taşınması, kapatılması, öğrencilerin toplu olarak bir başka okula nakledilmesi halinde vs durumlarda oluşacak norma önceki okuldaki öğretmenin aktarılması şeklinde madde metni yeniden yazılmalıdır. Aksi halde fen lisesine dönüştürülen okullarla karıştırılacaktır.

17- Çocuğunun Ortaöğrenimi Nedeniyle Yer değiştirme İsteğinde Bulunabilenler Artık Bulanamayacaklar

06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 39. maddesi 9. fıkrasındaki; "(9)Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar istemeleri halinde öncelikle yer değiştirmek istedikleri ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına atanırlar." hükümlerine göre çocuğunun ortaöğrenimi nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunabilenler taslak yönetmeliğe göre artık bulanamayacaklar.

18- Yönetmelikte Görevlendirme Maddesinin Olmasında Kamu Yararı Bulunmaktadır

Ahbap çavuş siyasi ilişkiler vs gibi sebeplerle yapılan öğretmen görevlendirmeleri kesinlikle yasaklanmalıdır. Ailevi durum, boşanma, sağlık, doğum, doğum öncesi ve sonrası durumlar, okula ulaşım olağanüstü haller ve güvenlik gibi mücbir sebeplere bağlı görevlendirmeler atama komisyonca karar verilmek üzere yapılmalıdır. Bu yönde yönetmeliğe madde konulmalıdır.

18- Kesintisiz Son 3 Yıl SGK Şartı Esnetilmelidir

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme" başlıklı 36. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki; "(1)Öğretmenin, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği; ç) Öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir." hükümlerine göre 3 yıl kesintisiz SGK şartı yönetmelikteki yerini aldı.

Burada 5 yıl içinde 3 yıl şartı aranması yerinde olacaktır.

19- Memurlukta Geçen Zorunlu Hizmetleri Yok Sayılmaya Devam Edilmektedir

06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı bir devlet memuru iken, bu tarihten sonra Kurumlar Arası İlk Atama ile Milli Eğitim Bakanlığı´na geçenlerin önceki memurlukta geçen zorunlu hizmetleri yok sayılmaya devam edilmektedir.

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Zorunlu Çalışma Süresinden sayılacak süreler" başlıklı 34. maddesine "06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Bağlı bir devlet memuru iken, bu tarihten sonra Kurumlar Arası İlk Atama ile Milli Eğitim Bakanlığına geçenlerden, daha önceki kurumunda Milli Eğitim Bakanlığınca Zorunlu Hizmet Bölgesi sayılan yerlerde çalışanların çalıştıkları yıl kadar zorunlu hizmetleri düşülür." hükmünün eklenmesi birçok öğretmenin, memurluk süresince ikinci defa zorunlu hizmet bölgesinde çalışmasının önüne geçecek, böylece bir haksızlık da ortadan kalkacaktır.

Ayrıca MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar" başlıklı 32. maddesi 1 fıkrası (a) bendinde; "(1) Öğretmenlerden; a) 06/05/2010 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayan, öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur." Hükümlerine de "devlet memuru olarak göreve başlayan daha sonra öğretmen olanlar" ifadesi de eklenmelidir.

19- Öğrenim Özrüne Bağlı Yer Değiştirme Hakkı Verilmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığımızın da; amacı kendini geliştirmek olan öğretmenlerimize yüksek lisans veya doktora yapabilmeleri için öğrenim özrüne bağlı yer değiştirme hakkını tanıması gerekir. Eğitim bitikten sonra geri atanmak şartıyla bu hak verilebilir.

20- Mazereti Olan Norm Fazlası Öğretmenler İlçe Dışına İsteği Dışında Resen Atanmamalıdır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 42. maddesine "mazereti olan öğretmenler mazeretinin olduğu ilçe dışına isteği dışında resen atanmaz" fıkrası eklenmelidir.

21- Mazereti Olan Norm Fazlası Öğretmenler İlçe Dışına İsteği Dışında Resen Atanmamalıdır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 42. maddesine norm fazlası öğretmenlere yeniden norma girme şansı verilmesi için bir sonraki yıla kadar yeniden norma girme şansı verilerek olası mağduriyetler giderilmesi için maddeye "norm fazlası öğretmenler bir yıl sonra resen atanır." fırkası eklenmelidir.

22- Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Yönetmeliğe Konulmalıdır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 31. maddesine bu yer değiştirme takvimi eklenmedir.

Çünkü Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde herhangi bir hukuki ve insani sorun oluşmaması için sadece zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin başvurabileceği ve tüm açık norm kadroların ilan edileceği il içi ve iller arası yer değiştirme dönemini öngören atama şart ve esaslar getirilmesi çok yerinde bir karar olacaktır. Zorunlu çalışma yükümlüsü olup zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen okullarda çalışan tüm öğretmenler hem il içi hem de iller arası yer değiştirme işlemlerine başvurma hakkına sahip olmalılar.

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin atamaları tüm tercih hakları tüketildikten sonra öncelik ilçe içinde açık bulunan tüm okullara göre tercih şeklinde yapılmalıdır.

23- Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmede 3 yıl şartı kaldırılmalıdır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 31. maddesine 4. fıkrasındaki; "(4) Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere, zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Bu şekilde atanan öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulur; ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptıkları hizmet alanından daha az çalışma süresi öngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden ve zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan mazeret durumu hariç herhangi bir nedenle yer değiştirme isteğinde bulunamaz." 3 yıl şartı kaldırılmalıdır.

Çünkü, Bırakın 3 yılını doldurmayan öğretmenler de bulundukları ilde zorunlu hizmetini yapmak için zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirebilsin, zorunlu hizmetini tamamlasın inanın bundan devlette kar eder, millette kar eder, öğrencide kar eder. Bu tür okullara göndermek için öğretmen bulma zorluğu yaşayan il milli eğitim müdürlükleri de rahatlar. Kısacası MEB gönüllü olarak ben zorunlu hizmete gitmek istiyorum diyen öğretmenlere engel olmasın

24- Soruşturma İle Yer Değiştirmede Tüm özür Durumları Değerlendirilmelidir.

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 43. maddesi 2. fıkrasındaki;  "(2) Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il'e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz." hükümlerindeki Sağlık durumu özür durumu olarak değiştirilmelidir.

Bu madde ile soruşturma sonucu il dışına ataması gerçekleşen bir kişi daha önce görev yaptıkları ile sadece sağlık durumunda atama isteğinde bulunabilmektedir. Aile birliği mazereti bu madde de yer almamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir. Nitekim; 06.05.2010 tarihli yönetmelikte soruşturma sonucunu görev yeri değiştirilenleri özür durumu da dahil eski görev yerlerine 3 yıl geçmeden dönemeyeceklerine ilişkin düzenleme Danıştay tarafından hukuka aykırı görülmüş ve yürütmesi durdurulmuştur.

25- Soruşturma İle Yer Değiştirmede ilçedeki boş normlar öncelikle değerlendirilmedir.

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 43. maddesine soruşturma ile yer değiştirmelerde öncelikle ilçedeki boş norm kadrolar kullanılmalıdır. Bunun sağlanması için maddeye fıkra eklenmelidir.

26- 75 Puan Altı Alan Okul Müdürleri İlçe Dışına Atanmamalı Yada İstedikleri Okula Norm Fazlası Olarak Atanmalıdır

10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca mevcut okul müdürleri görev sürelerinin uzatılması için yönetmelik hükümleri uyarınca değerlendirmeye tabi tutulmuş ve yapılan değerlendirme sonucunda bir çok kişinin görev süresi uzatılmamıştır. Bu kişilerin isteklerine bağlı olarak istedikleri eğitim kurumlarında norm kadro fazlası öğretmen olarak atamalarının yapılması hususunun geçici bir madde ile düzenlenmesi, yaşanılan mağduriyeti bir nebze de olsa giderecektir.

27- Yer Değiştirmelerde 31 Aralık Baz Alınmalıdır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "İsteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 41 maddesindeki 30 Eylül tarihi 31 Aralık olarak değiştirilmedir.

Yönetmelikte Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirmelerde 30 Eylül tarihi esas alınmıştır. Bu tarih 31 Aralık olmalıdır.

Bu meyanda,

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler" başlıklı 33 maddesi (c) fıkrasındaki,

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler" başlıklı 33 maddesi (c) fıkrasındaki,

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 33 maddesi 1 fıkrasındaki, 30 Eylül tarihi 31 Aralık olarak değiştirilmedir.

28- Doğuda çakılı kalan öğretmenlere istedikleri ile yer değiştirme hakkı tanınmalıdır.

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağına geçici bir madde eklenmelidir.

Zorunlu hizmet bölgelerindeki görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış hatta fazladan yıllarca çalışmış öğretmenlerin yaşadıkları ve yaşamaya devam ettikleri mağduriyetlerinin çözümü adına herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yer değişikliği istediği ile yer değiştirme hakkı verilmesi gerekmektedir.

Bu uygulama yapılırken tabi olduğu zorunlu çalışma süresinin %50 si oranında fazladan çalışmış olmak gibi bir kriter de getirilebilir. Bu bölgelerde görev yapan ve adeta Bakanlığın uygulamalarıyla çakılı hale getirilmiş öğretmenlerimizin uğramış oldukları haksızlık bu uygulama ile bir nebze olsun telafi edilebilir.

29- Diğer Kurumlarda Öğretmen Olup Ta Memur Olarak İstihdam Edilenlerin Öğretmenliğe Atanmaları Sağlanmalıdır.

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Atama usulleri" başlıklı 6 maddesine Diğer Kurumlarda Öğretmen Olup Ta Memur Olarak İstihdam Edilenlerin Öğretmenliğe Atanmaları huşunda madde eklenmeli ve açıklaması diğer maddede
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri