ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ KAYIPLARI ÖDENMELİDİR

Öğretmenlerin görevlendirildiği günlere denk gelen; hizmetiçi eğitim, yetiştirme kursu, egzersiz, belleticilik, yüz yüze eğitim, nöbet, ders dışı hazırlık vb görevlerine ödenen tüm ek ders kayıplarının ödenmesi gerekmektedir.

Sendikamızca Valilik ve Kaymakamlıklara yazı gönderilerek öğretmenlerin yaşadığı ek ders kayıplarının ödenmesini, mağduriyetlerin giderilmesini istedik.

Sayı : ŞMT.400.80/                                                 06/12/2017
Konu : Ek Ders Ücreti Ödemeleri


OSMANİYE VALİLİĞİNE


01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına göre; bir görevin "filen yapılması" halinde karşılığında ek ders ücreti ödenmekte, fakat; "Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller" başlıklı 16. maddesindeki hükümlerde istisnai hâller belirtilerek bu istisnai hâllerde ek ders görevi yapılmış sayılarak ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir.

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller" başlıklı 16. maddesi 1. fıkrası (a) bendinde; "a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir." şeklinde yer alan hükümlerde bu istisnai hâller sıralanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının 2007/19 nolu genelgesinin Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller" başlıklı 16. maddesini açıklayan 11. maddesindeki; "Kısacası, söz konusu etkinliklere katılanlar bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda olsalardı ne kadar ek ders ücreti almaları gerekiyorsa aynı miktardaki ek ders ücretlerini almaya devam edecekler, bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda ek ders ücreti alamayacak durumda olanlar ise bu sürelerde de ek ders ücreti alamayacaklardır." açıklamalarında yer alan "? olsalardı ne kadar ek ders ücreti almaları gerekiyorsa aynı miktardaki ek ders ücretlerini almaya devam edecekler." cümlesiyle konuyu açıklık getirmiştir.

Bu istisnai hâllere göre; öğretmenin devletin bir işi için görevlendirilmesi nedeniyle o gün alamadığı; yetiştirme kursu, egzersiz, belleticilik, yüz yüze eğitim, nöbet, ders dışı hazırlık vb görevlerine ödenen tüm ek ders kayıpları ödenecektir.
Ders görevinin yapılmış sayılacağı ve görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevlerine ek ders ücretinin ödeneceği istisnai hâllerin oluşması için;
1- Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce görevlendirme yapılması gerekmektedir. (Valilikler bu yetkilerini imza genelgesi ile kaymakamlara devredebilmektedir.)
2- Görevlendirilen görevin yurt içinde olması gerekmektedir.
Buradan hareketle sendikamıza iletilen bilgilere göre kamuoyunda bilhassa yöneticiler tarafından "Fiilen yapılmayan göreve, ek ders ödenmez.", "Görevli- izinli olmazsa ek ders ödenmez.", "İzin onayı, Valilik onayı olmazsa ek ders ödenmez. ", "Yetiştirme kursu, Egzersiz, ders olmadığından ek ders ödenmez." şeklinde söylemler kullanılarak yanlış uygulamalar yapılmaktadır.
Şimdi yanlış olan bu söylem ve uygulamaları tek tek açıklayalım;

1-"Fiilen yapılmayan göreve, ek ders ödenmez."

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller" başlıklı 16. maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığının 2007/19 nolu genelgesindeki yukarıda yer verdiğimiz ilgili açıklama bu söylem ve uygulamanın mantıksızlığını ortaya koymaktadır.

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar bir çok maddesin de görevin fiilen yapılması gerektiğini vurgular iken bu maddesinden de istisnai hâlleri açıklamış ve bu istisnai hâllerde ek ders ücreti ödenmesi gerektiğini emretmiştir.

Çünkü ilgili makamlarca bir görevlendirme yapılmıştır, bir keyfilik söz konusu değildir ve öğretmenler, görevlendirme nedeniyle görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş olan ek ders görevlerini yerine getirememiştir.

Kısacası ek ders ücreti ödenmesinin temel koşulu; ek ders görevinin fiilen yapılmış olması ya da Ek Dersle İlgili Kararın 16. maddesinde belirlendiği şekliyle ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâllerin gerçekleşmiş olmasıdır. Ayrıca Tolu Sözleşme ile idari tatil edilen günlere (örneğin kar tatili) denk gelen ek dersler de yapılmış sayılmaktadır. Dolayısıyla öğretmenin görevlendirilmesi nedeniyle o gün alamadığı tüm ek ders kayıpları da ödenecektir.

2- "Görevli-izinli olmazsa ek ders ödenmez."


Hiçbir idari mevzuatımızda görevli-izinli kavramı bulunmamaktadır. Sadece idari izin kavramı bulunmaktadır. İzin onayından görevli-izinli yazmasının bir önemi ve zorunluluğu yoktur. Zaten onayda öğretmenin devletin bir görevi için görevlendirildiği açıkça yazmaktadır. Bu izin öğretmenin mazeret izni değildir. Öğretmen kendi ihtiyaçları için izin kullanmamaktadır. İzni evinde geçirmeyecektir. Devletin bir görevini ifa etmek için belirtilen görev yerinde olacaktır. Bu görevi nedeniyle de görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevini yerine getirememektedir. Burada bir keyfilik yoktur. Bilakis ilgili makamlar öğretmeni görevlendirmiştir. Dolayısıyla görevlendirmenin ne ile ilgili olduğuna bakılmalı zaten görevli ise izinli olduğundan onayda görevli-izinli ibaresi aranmamalıdır.


3- "İzin onayı, Valilik onayı olmazsa ek ders ödenmez."

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller" başlıklı 16. maddesi metninde; "Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce görevlendirilenler." hükmü bulunduğundan ilk bakışta bu söylem haklı gibi görünse de Osmaniye Valiliği İmza Yönergesi ile sayın valimiz bazı yetkililerini ilçelerde kaymakamlara devretmektedirler. Bu uygulama genel bir uygulamadır. Dolayısıyla bu imza yönergesine dayanılarak kaymakamlıkça verilen görevlendirmeler kabul edilecektir.

4-"Yetiştirme kursu, Egzersiz, ders olmadığından ek ders ödenmez."


Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller" başlıklı 16. maddesi metninde; "? ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar." hükmünde ek ders yazıyor. Burada görevli olunan günlere denk gelen; yetiştirme kursu, egzersiz, belleticilik, yüz yüze eğitim, nöbet, ders dışı hazırlık vb görevler ders olmadığından karşılığında da ek ders ücreti ödenmez söyleminde bulunulmaktadır.

Fakat ilgili madde tüm ek ders ödenen görevleri madde içerisinde tek tek yazmak yerine kısaca "..görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir." demektedir. Yani karşılığında ek ders ödenmekte olan tüm görevler bu kapsama girmektedir.

Dolayısıyla görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevini yani yetiştirme kursu, egzersiz, belleticilik, yüz yüze eğitim, nöbet ders dışı hazırlık vb görevlerini yerine getirememektedir. Burada bir keyfilik yoktur. Bilakis ilgili makamlar öğretmeni görevlendirmiştir. Dolayısıyla öğretmenin görevlendirilmesi nedeniyle o gün alamadığı tüm ek ders kayıpları ödenecektir.

Bu bağlamda, özellikle hizmetiçi eğitim kurslarında görevlendirilen öğretmenlerimize o gün görevlendirilmesi nedeniyle alamadığı; yetiştirme kursu, egzersiz, belleticilik, yüz yüze eğitim, nöbet, ders dışı hazırlık vb görevlerine ödenen tüm ek ders kayıplarının ödenmesi hususunda;

Gereğini talep ederiz.


Cihat KARAKUŞ                                            Ahmet KANDEMİR
Şube Mevzuat ve Hukuk İşleri                            Şube Başkanı
Başkan Yardımcısı

12.12.2017 13:35