Eş durumu özrüne çözüm istedik

Vali Yardımcımız Dr. Mehmet Hüseyin Nail ANLAR ile eğitim çalışanlarının genel sorunlarını görüştük.

Vali Yardımcımız Dr. Mehmet Hüseyin Nail ANLAR ile paylaştığımız dosya ile ilgili bilgi notu aşağıdadır.

BİLGİ NOTU

1- Eş/sağlık durumu özrü olmasına karşılık resen Kadirli ilçesinden Düziçi ilçesine atamalar yapılmıştır.

Bu davalarda iptal kararı verilse bile Bölge İdare Mahkemesi ve/veya Danıştay tarafında bu kararlar bozulabilmekte ve akabinde red kararları alınabilmektedir.

Mahkeme sürecinin çok uzun sürmesi neticesinde davacı bu uzun sürede yer değiştirmiş olabilmekte veya norm kadro fazlası ise normla ilişkilendirilmektedir. Bu sürede ise davacılar dava konusu özür durumuna bağlı/il içi/norm fazlası yer değiştirme duyurularına başvuruda bulunamamaktadırlar. Yargı kararının geç tecelli etmesi yargı eliyle yeni mağduriyetlerin meydana gelmesine sebebiyet vermektedir. (15-20 kişi olduğu tahmin edilmektedir.)

Bu bağlamda önce iptal kararı verilip sonra red kararı gelen mahkeme kararları hakkında aşağıdaki değerlendirilmelerin yapılması yeni mağduriyetlerin önlenmesi ve kamu yararı açısından önem arz etmektedir.

Öğretmen atama komisyonunda eşve sağlık özrü bulunan bu durumdaki öğretmenlerin tespitinin yapılarak çözüm yolu bulunması, ilçe emrine çekme, görevlendirme normların tekrar belirlenerek norm açıkların doldurulması evde hastanede eğitimde görevlendirme Kadirli ilçemize yeni bir ilkokul yapılması var olan binadan bir ilkokula çevrilmesi gibi çözümler uygulanabilir.

 2- 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine göre idareler, kendi aleyhlerine dava açılacağını veya icra takibine başlanılacağını öğrenmeleri durumunda da karşı tarafı sulhe davet edebilirler. Sulhe davet, uyuşmazlığın tarafı olan gerçek veya tüzel kişilerce de yapılabilmektedir. Bu durumda önlem almayan kamu yöneticileri de kamu zararı meydana getirmektedirler.

Bu mevzuat hükümlerine göre eğitim çalışanlarının kurumunuza dilekçe ile yapmış oldukları başvuruların titizlikle incelenerek atma ve yer değiştirme iş ve işlemlerini içeriyorsa bu işlemler için kurulan komisyonda değerlendirilerek mevzuat hükümleri doğrultusunda bir haklılık ve geçerlilik var ise dava açılarak meydana gelebilecek kamu zararının önlenmesi açısından kamu yararı bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde eğitim çalışanları tarafından dilekçe ile yapılan başvuruların ilgili komisyonlarda değerlendirilerek işlem yapılması ve/veya bu iş ve işlemler için özel bir komisyon kurulması ve bu komisyonda yetkili sendikanın görev alması sorunları ortadan kaldıracaktır.

3- Yönetici ve öğretmenlere becayiş sistemin işletilmesi.

4- Rehber öğretmenlerin 1 den fazlasını isteğe bağlı olarak norm fazlası atamalarında rehber öğretmeni olmayan okullara atanması rehberlik sorunumuzu çözecektir.

5- İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu ile İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama Ve İş Birliği Komisyonu yılda ikiz kez toplanacak olmasına karşılık toplantı yapılmıyor.

6- Cevdet Paşa Anadolu Lisesindeki sorunun çözümlenmesi elektronik ortamda belde statüsüne alınmalı.

7- İş-Kur dan temin edilen temizlik görevlileri keyfi olarak okullarda görevlendiriliyor. Bir okuldan bir den fazla İş Kurdan gelen personel bulunmakta çözüm olarak önceden hizmetlisi olmayan okulların tespiti yapılarak kura ile görev yerleri belirlenmelidir. Genel olarak kadrolu hizmetli dağılımında bir dengesizlik var.

8- Belediye personeli ikamet etiği ilçede değil de ilçe dışında görevli ikamet ettikleri ilçede görevlendirilmesi. 

9-Yönetici görevlendirmelerinin okul içinden yapılması ve "görevini aksatmamak" kaydıyla değil vekaleten yapılması07.02.2014 13:51